Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Misja, wizja, wartości

 

Misją Grupy Kapitałowej LOTOS jest innowacyjny i zrównoważony rozwój w obszarze poszukiwań i wydobycia oraz przerobu węglowodorów, handlu produktami najwyższej jakości, zapewniający trwały wzrost wartości dla akcjonariuszy i osiąganie pełnej satysfakcji klienta, umożliwiający stałe doskonalenie i korzystanie z potencjału pracowników,

 • realizowany w sposób odpowiedzialny wobec społeczeństwa,
 • przyjazny dla środowiska naturalnego,
 • zgodny z polityką bezpieczeństwa energetycznego.

Dążymy do tego, by być najlepiej ocenianą firmą naftową w regionie Morza Bałtyckiego pod względem:

 • jakości produktów naftowych,
 • jakości obsługi klienta,
 • profesjonalnego zarządzania.

Naszym nadrzędnym celem strategicznym jest budowa wartości dla akcjonariuszy poprzez optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów intelektualnych i materialnych oraz realizację programów rozwojowych w obszarach:

 • poszukiwawczo-wydobywczym,
 • przerobu ropy,
 • handlowym.

Podejmowane przez nas działania w dziedzinie społecznej, gospodarczej, relacji z kluczowymi interesariuszami oraz ładu korporacyjnego, w szczególności odnoszą się do:

 • przestrzegania prawnych i etycznych norm,
 • zwiększania pozytywnego wkładu w rozwój społeczny,
 • minimalizowania negatywnych skutków działalności i ograniczania ryzyka z tym związanego,
 • maksymalizacji szans na zrównoważony rozwój organizacji w długim czasie. 

Wartości społeczne Grupy Kapitałowej LOTOS to:

 • czystość – rozumiana jako przestrzeganie najwyższych standardów środowiskowych i ekologicznych oraz zapewnienie o etycznej i uczciwej konkurencji, przeciwdziałanie naruszaniu praw człowieka,
 • otwartość – stanowiąca o stosunku do zmian, potrzeb świata i oczekiwań ludzi, nastawieniu na przyszłość i dynamiczny rozwój działalności w wymiarze międzynarodowym,
 • innowacyjność – przejawiająca się docenianiem kapitału intelektualnego i kompetencji ludzi stanowiących o sile i rynkowych perspektywach marki LOTOS,
 • odpowiedzialność – postawa wobec przyszłości ludzi i środowiska naturalnego,  bezpieczeństwa kraju i jego pozycji w świecie. Przewidywanie i uwzględnianie konsekwencji podejmowanych decyzji. Wypełnianie zobowiązań i dotrzymywanie słowa. Nieskładanie deklaracji bez pokrycia.

W działaniach kierujemy się nadrzędną zasadą poszanowania prawa oraz poczuciem odpowiedzialności za wpływ wywierany działalnością na otoczenie. Pracownicy Grupy Kapitałowej LOTOS zadeklarowali w ustanowionym w 2012 r. Kodeksie etyki postępowanie zgodne z wartościami etycznymi:

 • profesjonalizmem – dokładamy wszelkich starań, aby podczas wykonywania swojej pracy w pełni wykorzystywać posiadaną wiedzę i kompetencje. Wartość organizacji budujemy przede wszystkim na profesjonalizmie naszych pracowników, z których każdy stawia sobie za cel bycie specjalistą w swojej dziedzinie. W realizacji powierzonych zadań kierujemy się najwyższą starannością i obiektywizmem, dążąc do stałego doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
 • szacunkiem – nasz szacunek wyraża się decyzjami i działaniami, które nie naruszają godności innych osób i podmiotów. Kierujemy się nim, budując relacje zarówno z pracownikami, jak i z partnerami biznesowymi i społecznymi.
  Szanujemy różnorodność i równość wszystkich współpracowników i przedstawicieli partnerów Grupy Kapitałowej LOTOS bez względu na ich narodowość, rasę, płeć, wiek, stopień sprawności, religię, orientację polityczną i seksualną.
 • transparentnością – transparentnie działamy i komunikujemy się w relacjach z pracownikami, czytelnie i zrozumiale określając ich uprawnienia i wymagania, a także uzasadniając podejmowane w stosunku do nich decyzje. Zapewniamy pracownikom dostęp do wszystkich informacji niezbędnych dla prawidłowego realizowania powierzonych im zadań.
  Transparentność jest wartością również wobec otoczenia, któremu otwarcie przedstawiamy decyzje, działania i przesłanki, jakimi się kierujemy we wzajemnych relacjach, szczególnie z klientami, dostawcami, uczestnikami rynku kapitałowego i społecznością lokalną.
 • współpracą – współpraca charakteryzuje nasze podejście do kształtowania wzajemnych relacji w sposób zakładający maksymalizację korzyści po stronie Grupy Kapitałowej LOTOS, przy jednoczesnym poszanowaniu i uwzględnianiu interesów drugiej strony. Podstawę współpracy stanowi otwarta komunikacja, zaufanie i skupienie na osiąganiu wspólnych celów. Wartość ta odnosi się zarówno do relacji ze współpracownikami, jak i podmiotami zewnętrznymi.

Jako firma społecznie odpowiedzialna, popieramy i stosujemy we wszystkich sferach swojej działalności dziesięć zasad United Nations Global Compact – największej na świecie dobrowolnej inicjatywy obywatelstwa korporacyjnego, której jesteśmy członkiem od 2009 r.

Zasady UN Global Compact

 1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową.
 2. Eliminowanie wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę.
 3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się.
 4. Eliminowanie wszelkich form pracy przymusowej.
 5. Popieranie zniesienia pracy dzieci.
 6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.
 7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego.
 8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej.
 9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.
 10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.

×

×

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×