Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Wskaźniki rentowności

 
    2012 2011 2010 2009

Rentowność sprzedaży

Przychody ze sprzedaży mln zł 33 111,0 29 259,6 19 662,8 14 321,0
Zysk operacyjny mln zł 301,1 1 085,5 1 061,4 450,4
Zysk przed opodatkowaniem mln zł 361,2 551,4 721,9 1 109,6
Zysk netto mln zł 923,0 649,3 681,4 911,8
Rentowność sprzedaży brutto % 1,09 1,88 3,67 7,75
Rentowność sprzedaży netto % 2,79 2,22 3,47 6,37

EBIT i EBITDA

Zysk netto mln zł 923,0 649,3 681,4 911,8
Podatek dochodowy mln zł -561,8 -97,9 40,5 197,8
Przychody finansowe mln zł -302,0 -22,3 -23,4 -954,9
Koszty finansowe mln zł 241,9 559,3 381,5 303,9
Udziały w zyskach  jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności mln zł 0,0 -2,9 -18,6 -8,2
EBIT mln zł 301,1 1 085,5 1 061,4 450,4
Amortyzacja mln zł 666,6 608,6 389,9 284,8
EBITDA mln zł 967,7 1 694,1 1 451,3 735,2
Marża EBIT % 0,91 3,71 5,40 3,15
Marża EBITDA % 2,92 5,79 7,38 5,13

Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE)

Kapitały własne mln zł 9 062,4 7 782,4 7 513,5 6 846,2
Zysk netto mln zł 923,0 649,3 681,4 911,8
ROE % 10,18 8,34 9,06 13,32

Stopa zwrotu z aktywów (ROA)

Aktywa mln zł 20 056,4 20 423,2 17 727,4 15 216,0
Zysk netto mln zł 923,0 649,3 681,4 911,8
ROA % 4,60 3,18 3,84 5,99

Stopa zwrotu z kapitału zaangażowanego (ROACE)

Zysk operacyjny mln zł 301,1 1 085,5 1 061,4 450,4
Effective income tax rate % 19,0 19,0 19,0 19,0
Kapitały własne mln zł 9 062,4 7 782,4 7 513,5 6 846,2
Kredyty i pożyczki długoterminowe mln zł 4 315,6 4 983,9 4 403,5 4 942,6
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe mln zł 2 075,0 2 407,7 1 923,3 748,6
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty mln zł -268,3 -383,7 -382,6 -345,1
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe mln zł -173,2 -119,7 -55,9 -56,5
ROACE % 1,62 5,99 6,42 3,01

Marża EBIT - stosunek wyniku operacyjnego do sprzedaży netto
Marża EBITDA - stosunek EBITDA do sprzedaży netto
Rentowność/deficytowość sprzedaży brutto - stosunek wyniku przed opodatkowaniem do sprzedaży netto
Rentowność/deficytowość sprzedaży netto - stosunek wyniku netto do sprzedaży netto
Stopa zwrotu z kapitału własnego ROE - stosunek wyniku netto do wartości kapitału własnego na koniec okresu
Stopa zwrotu z aktywów ROA - stosunek wyniku netto do wartości aktywów na koniec okresu

Stopa zwrotu z kapitału zaangażowanego ROACE - stosunek wyniku operacyjnego po opodatkowaniu do wartości kapitału własnego powiększonego o wartość kredytów i pożyczek długoterminowych oraz krótkoterminowych, pomniejszonego o środki pieniężne i pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe na koniec okresu

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×