Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Wskaźniki płynności

 
    2012 2011 2010 2009

Płynność szybka

Aktywa obrotowe mln zł 8 548,4 8 731,9 6 847,4 5 118,9
Zapasy mln zł -5 965,7 -5 855,8 -4 506,8 -3 023,1
Zobowiązania krótkoterminowe mln zł 5 579,2 6 752,9 5 150,5 2 769,5
Płynność szybka   0,46 0,43 0,45 0,76

Płynność bieżąca

Aktywa obrotowe mln zł 8 548,4 8 731,9 6 847,4 5 118,9
Zobowiązania krótkoterminowe mln zł 5 579,2 6 752,9 5 150,5 2 769,5
Płynność bieżąca   1,53 1,29 1,33 1,85

Kapitał pracujący

Aktywa obrotowe mln zł 8 548,4 8 731,9 6 847,4 5 118,9
Zobowiązania krótkoterminowe mln zł 5 579,2 6 752,9 5 150,5 2 769,5
Kapitał pracujący   2 969,1 1 979,00 1 696,90 2 349,00

Wskaźnik udziału kapitału pracującego w całości aktywów

Aktywa mln zł 20 056,4 20 423,2 17 727,4 15 216,0
Kapitał pracujący mln zł 2 969,1 1 979,00 1 696,90 2 349,40
Udział kapitału pracującego w aktywach % 14,80 9,69 9,57 15,44

Wskaźnik aktywów do kapitałów własnych

Aktywa mln zł 20 056,4 20 423,2 17 727,4 15 216,0
Kapitały własne mln zł 9 062,4 7 782,4 7 513,5 6 846,2
Aktywa do kapitałów własnych   2,21 2,62 2,36 2,22

Płynność szybka - stosunek aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy do wartości zobowiązań krótkoterminowych (dane z końca okresu)
Płynność bieżąca - stosunek aktywów obrotowych do wartości zobowiązań krótkoterminowych (dane z końca okresu)
Kapitał pracujący - wartość aktywów obrotowych pomniejszonych o zobowiązania krótkoterminowe (dane z końca okresu)
Udział kapitału pracującego w całości aktywów - stosunek kapitału pracującego do wartości aktywów (dane z końca okresu)
Aktywa do kapitałów własnych - aktywa (dane z końca okresu) do kapitałów własnych

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×