Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Dokonania

 

Rok 2012 był dla rafinerii Grupy LOTOS kolejnym rekordowym okresem. Przerób ropy wyniósł 9,67 mln ton. Był to najwyższy wynik w historii rafinerii w Gdańsku. Oznacza to średnioroczne wykorzystanie zdolności przerobowych rafinerii na poziomie nieco powyżej 92%. W trakcie roku obciążenie rafinerii dostosowywane było do bieżącej sytuacji rynkowej, co skutkowało zwiększaniem przerobu w okresach wysokich marż rafineryjnych. W okresie od września do października 2012 r. wykorzystanie zdolności przerobowych naszej rafinerii przekroczyło 100%.

Źródło: Opracowanie własne Grupy LOTOS.

Dominującym gatunkiem przerabianej ropy, podobnie jak w latach ubiegłych, była rosyjska ropa REBCO. Jej udział wyniósł 90,2% i był zbliżony do wyniku z 2011 r. Pozostałą część surowca stanowiły różne gatunki ropy naftowej importowane drogą morską, w tym ok. 180 tys. ton ropy Rozewie dostarczonej przez LOTOS Petrobaltic. Dobór ropy naftowej do przerobu oparty był na procesie optymalizacji produkcji, tak aby wykorzystać nadarzające się okazje na zwiększenie marży przerobowej rafinerii.

Poza ropą do produkcji zużywano również komponenty paliwowe i surowce zakupione do dalszego przerobu oraz dodatki uszlachetniające. Warto wśród nich wymienić biokomponenty (etanol, ETBE, FAME), które dodawane są do paliw, by osiągnąć zakładany Narodowy Cel Wskaźnikowy. W zakresie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych nastąpiła w 2012 r. długo wyczekiwana zmiana. 7 lutego ogłoszono rozporządzenie Ministra Gospodarki zmieniające wymagania jakościowe dla paliw ciekłych, w którym zmieniony został dopuszczalny poziom zawartości estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) w oleju napędowym z 5% obj. do 7% obj. W związku z tym 14 lutego 2012 r. w rafinerii została wyprodukowana pierwsza partia oleju napędowego zawierającego 7% obj. FAME, tzw. B7. Zmiana ta pozwoliła na spełnienie wymagań Narodowego Celu Wskaźnikowego w 2012 r. z minimalną sprzedażą czystego biokomponentu, tzw. B100.

Źródło: Opracowanie własne Grupy LOTOS.

Ważnym wydarzeniem w naszej działalności rafineryjnej było uruchomienie rurociągu wysokociśnieniowego gazu ziemnego, który powstał we współpracy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem oraz Pomorską Spółką Gazownictwa. Dotychczas rafineria w Gdańsku miała bardzo ograniczony dostęp do gazu ziemnego. Uruchomienie rurociągu, a także towarzyszących mu stacji redukcji ciśnienia umożliwiło rafinerii znaczne zwiększenie zużycia tego ekologicznego i ekonomicznego paliwa. Gaz ziemny jest w rafinerii Grupy LOTOS wykorzystywany, jako paliwo w piecach technologicznych, kotłach zakładowej elektrociepłowni, a także jako surowiec do produkcji wodoru. Gaz ziemny zastąpił zużywany wcześniej olej opałowy, jako paliwo oraz gaz płynny, jako surowiec do produkcji wodoru. Wydatnie zmniejszyło to emisję CO2 związaną z działalnością rafineryjną.

Miesięczne zużycie gazu ziemnego w rafinerii w 2012 r. wzrosło z ok. 2,5 tys. ton do ok. 35 tys. ton. Pod koniec roku dwa z czterech kotłów zakładowej elektrociepłowni zostały zmodernizowane do opalania gazem ziemnym. Modernizacja
pozostałych dwóch pozwoli na dalsze zwiększenie
zużycia tego paliwa.

Źródło: Opracowanie własne Grupy LOTOS.

Źródło: Opracowanie własne Grupy LOTOS.

Istotnym wydarzeniem z punktu widzenia dywersyfikacji portfela produktowego było uruchomienie w rafinerii Grupy LOTOS pod koniec maja 2012 r. instalacji wydzielania ksylenów. Instalacja ta wykorzystuje jako surowiec tzw. reformat – wysokooktanowy komponent używany w produkcji benzyn. Z reformatu odzyskiwana jest frakcja zawierająca ksyleny – węglowodory wykorzystywane w przemyśle petrochemicznym. W ten sposób zmniejszona jest pula komponentów benzyn motorowych, na które popyt w Polsce i Europie maleje, a uzyskiwany jest cenny surowiec nie paliwowy. Instalacja wydzielania ksylenów wyprodukowała w 2012 r. niemal 28 tys. ton frakcji ksylenowej.

Całkowita produkcja wyrobów gotowych wyniosła w 2012 r. ok. 9,8 mln ton. Tradycyjnie największy udział w puli produktów gotowych miały oleje napędowe, które stanowiły prawie 47% wszystkich sprzedanych produktów.

Wykorzystanie zdolności przerobowych poszczególnych instalacji produkcyjnych zależało w głównej mierze od optymalnego w danym okresie przerobu ropy naftowej, a także od potencjału przerabianych gatunków ropy. Zwiększony przerób ropy, a także zmniejszona produkcja komponentów asfaltowych skutkowała zwiększonym obciążeniem instalacji hydrokrakingu. Dzięki unikalnemu układowi technologicznemu instalacji odasfaltowania pozostałości próżniowej z destylacji ropy rafineria w Gdańsku ma szansę na osiąganie dodatkowej marży z przerobu pozostałości próżniowej w kierunku paliw.

Źródło: Opracowanie własne Grupy LOTOS.

Źródło: Opracowanie własne Grupy LOTOS.

Utrzymanie ruchu

W zakresie zarządzania utrzymaniem ruchu i remontów naszym najważniejszym osiągnięciem w 2012 r. było zapewnienie pracy podstawowych instalacji produkcyjnych i pomocniczych na poziomie dostępności ponad 99,2%. Wynik ten daje Grupie LOTOS miejsce w gronie najlepszych rafinerii europejskich, zgodnie z raportem firmy Solomon. Tak wysoka dostępność instalacji umożliwiła wykonanie założonych planów produkcyjnych.

Bezpieczna i stabilna praca instalacji produkcyjnych i pomocniczych została osiągnięta poprzez zapewnienie wysokiego poziomu obsługi technologicznej i technicznej instalacji, systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników, wprowadzanie nowoczesnych metod organizacji pracy i przepływu informacji, wdrażanie zasad zarządzania projektami przy realizacji projektów modernizacyjnych i zadań remontowych oraz rozwój profilaktyki i zapobiegania awariom technicznym. Realizacja zadań połączona była z optymalizacją kosztów remontów i utrzymania ruchu z założeniem maksymalnego wykorzystania potencjału spółek w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS.

Rok 2012 to także początek działań związanych z wdrażaniem zasad zarządzania ryzykiem technicznym. We współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego przeprowadziliśmy pilotażowe wdrożenie metodologii RBI (ang. Risk Based Inspection) - planowania przeglądów na podstawie analizy ryzyka w obszarze badań dozorowych, na instalacji reformingu CCR oraz instalacji destylacji atmosferycznej. Prace będą kontynuowane na kolejnych instalacjach.

Rafineria Grupy LOTOS jest jedną z najmłodszych i najnowocześniejszych w Europie. Jest to głównie zasługa zakończonej w 2011 r. inwestycji Program 10+. Średnia wieku instalacji wynosi ok. 11 lat, mimo że rafineria funkcjonuje już blisko 40 lat.

Inwestycje

Do najważniejszych projektów inwestycyjnych zakończonych przez Grupę LOTOS w 2012 r. należy zaliczyć:

 • doprowadzenie gazu ziemnego do rafinerii, czyli wprowadzenie gazu ziemnego jako paliwa do pieców technologicznych oraz surowca do produkcji wodoru. Projekt dostarcza istotnych efektów ekonomicznych i środowiskowych. W jego wyniku możemy trzykrotnie zwiększyć dostawy LPG na rynek oraz znacznie zredukować oddziaływanie rafinerii na środowisko;
 • budowa instalacji wydzielania ksylenów, w wyniku której sprzedajemy nowy produkt – ksyleny, będące surowcem do procesów petrochemicznych (produkcji poliestrów) oraz stanowiące rozpuszczalniki do farb i lakierów. W ten sposób zmniejszamy zawartość szkodliwych związków aromatycznych w produkowanych benzynach, redukując jednocześnie koszty operacyjne związane z dotrzymaniem normatywnych limitów zawartości tych związków w benzynach.

Badania i rozwój

W 2012 r. w Grupie LOTOS, w związku ze zmianą przepisów prawnych, opracowano technologię i wprowadzono nowy gatunek oleju napędowego o zawartości do 7% objętościowych estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME).

Dodatkowo działalność badawczo-rozwojowa Grupy LOTOS koncentrowała się na rozwoju technologii związanych z wytworzeniem i optymalizacją technologii produktów z bloku olejowego. Do najważniejszych osiągnięć w dziedzinie badań i rozwoju technicznego w 2012 r. należy zaliczyć:

 • prace badawczo-rozwojowe nad produkcją olejów bazowych grupy II  o wysokiej lepkości >10 cSt w 100 0C,  wytwarzanych z frakcji parafinowej; 
 • opracowanie technologii, produkcja i sprzedaż oleju bazowego grupy II  o niskiej lepkości <5,6 cSt w 100 0C, jako surowca do produkcji olejów silnikowych o podwyższonej jakości;
 • opracowanie technologii, produkcja i sprzedaż olejów bazowych grupy I+ w oparciu o nowy półprodukt – frakcję parafinową. Uzyskano wzrost wydajności olejów, co korzystnie wpływa na charakterystykę energetyczną oraz stopień wykorzystania instalacji Bloku olejowego. Oleje bazowe grupy I+ charakteryzują się niską zawartością siarki, korzystniejszą odparowalnością według Noack’a, wyższą zawartością węglowodorów nasyconych oraz bardzo wysokim wskaźnikiem lepkości (99-110);
 • opracowanie technologii, produkcja i sprzedaż lekkiego wosku niskosiarkowego w oparciu o nowy produkt – frakcję parafinową. Wosk niskosiarkowy znajduje zastosowanie w produkcji różnych gatunków parafin i specyfików;
 • produkcję i sprzedaż olejów bazowych Base Oil SAE 10 LS i Base Oil SAE 30 LS o zawartości siarki poniżej 0,5 %m/m,  jako surowca do produkcji olejów silnikowych  o podwyższonej jakości.

W zakresie technologii związanych z produkcją asfaltów drogowych:

 • kontynuowano prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie technologii przyjaznych dla środowiska lepiszczy asfaltowych z dodatkiem destruktu gumowego do drogowych mieszanek mineralno-asfaltowych. W 2012 r. wykonano ostatni etap pracy badawczej, związany z walidacją właściwości wyrobu w zastosowaniu końcowym, tj. wykonanie odcinków doświadczalnych z użyciem asfaltu modyfikowanego z dodatkiem gumy MODBIT 45/80-55 CR. Potwierdzono w praktyce właściwości termostabilności i właściwości reologiczne lepiszcza asfaltowego w mieszankach mineralno-asfaltowych, pozwalające na wdrożenie nowego produktu do sprzedaży w 2013 r.

W 2012 r. prowadzono także prace rozwojowe nad produktami olejowymi wytwarzanymi przez LOTOS Oil. W ramach najważniejszych działań w dziedzinie badań i rozwoju środków smarowych w 2012 r. należy wymienić:

 • zakończenie badań nad podniesieniem jakości olejów do samochodów osobowych z wykorzystaniem własnych olejów bazowych na zgodność z wymaganiami Zrzeszenia Europejskich Producentów Samochodów (ACEA) z 2010 r. Pozyskanie Aprobat nastąpi w 2013 r.;
 • zakończenie badań nad podniesieniem jakości olejów do samochodów ciężarowych z wykorzystaniem własnych olejów bazowych. Pozyskanie Aprobat nastąpi w 2013 r.;
 • zakończenie badań olejów silnikowych do motocykli 4T na zgodność z wymaganiami JASO (Japanese Automobile Standards Organization). Pozyskanie licencji nastąpi w 2013 r.;
 • wprowadzenie nowych olejów silnikowych do samochodów ciężarowych (Turdus Powertec 3000,Turdus Powertec 5100);
 • przedłużenie 44 Aprobat dla olejów smarowych,
 • uzyskanie 21 Aprobat dla nowych olejów.

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×