Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Podstawowe dane

 
Podstawowe dane 2012
Grupa LOTOS - wybrane dane jednostkowe
DANE FINANSOWE * Jednostka

Za rok zakończony 31.12.2012

Za rok zakończony 31.12.2011 Zmiana  
Przychody ze sprzedaży  tys. zł 31.071.896 27.289.314 14%
Zysk operacyjny tys. zł 556.298 603.398 -8%
Zysk przed opodatkowaniem tys. zł 968.808 324.345 199%
Zysk netto tys. zł 836.431 307.670 172%
Całkowite dochody ogółem tys. zł 1.218.911 (111.611)         -   
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej tys. zł 468.311 138.906 237%
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej tys. zł 68.335 (29.986)         -   
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej tys. zł (747.851) (113.629)         -   
Przepływy pieniężne netto razem tys. zł (211.205) (4.709)         -   
Podstawowy zysk netto na jedną akcję zwykłą 6,44 2,37 172%
Darowizny na cele społeczne tys. zł 1.389 706 97%
Inwestycje proekologiczne tys. zł 67.606 12.116 456%
    Stan na
31.12.2012
Stan na
31.12.2011
 
Aktywa razem tys. zł 16.012.117 16.449.524 -3%
Kapitał własny tys. zł 7.052.353 5.833.442 21%

 

DANE POZAFINANSOWE Jednostka Za rok zakończony 31.12.2012 Za rok zakończony 31.12.2011 Zmiana
      (dane porównywalne)  
Pracownicy ** liczba zatrudnionych 1.323 1.318   0,4%
Skala rotacji zatrudnienia % 9,2 12,4 -3,2 pp.
Wskaźnik wypadkowości LTIF(na 1 mln przepracowanych godzin) ***    4,3 2,1 104,8%
Całkowity pobór wody m3 3.721.330 3.809.856 - 2%
Emisja CO2 tys. ton/rok 1.979 2.045 -3%
Grupa Kapitałowa LOTOS – wybrane dane skonsolidowane
DANE FINANSOWE **** Jednostka Za rok zakończony 31.12.2012 Za rok zakończony 31.12.2011 Zmiana  
Przychody ze sprzedaży tys. zł 33.111.000 29.259.586 13%
Zysk operacyjny tys. zł 301.073 1.085.473 -72%
Zysk przed opodatkowaniem tys. zł 361.202 551.379 -34%
Zysk netto  tys. zł 922.970 649.322 42%
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej tys. zł 922.943 648.994 42%
Zysk netto przypisany udziałom niekontrolującym tys. zł 27 328 -92%
Całkowite dochody ogółem tys. zł 1.280.238 277.628 361%
Całkowite dochody ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej tys. zł 1.280.225 277.271 362%
Całkowite dochody ogółem  przypisane udziałom niekontrolującym tys. zł 13 357 -96%
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej tys. zł 1.347.080 902.359 49%
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej tys. zł (838.051) (846.943)         -   
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej tys. zł (883.278) (35.582)         -   
Przepływy pieniężne netto razem tys. zł (374.249) 19.834 -1987%
Podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą 7,11 5,00 42%
Darowizny na cele społeczne tys. zł 1.551 837 85%
Inwestycje proekologiczne tys. zł 75.515 34.709 118%
    Stan na
31.12.2012
Stan na
31.12.2011
 
Aktywa razem tys. zł 20.056.379 20.423.220 -2%
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej tys. zł 9.061.740 7.781.436 16%
Udziały niekontrolujące tys. zł 699 947 -26%
Kapitał własny razem tys. zł 9.062.439 7.782.383 16%

 

DANE POZAFINANSOWE Jednostka Za rok zakończony 31.12.2012 Za rok zakończony 31.12.2011 Zmiana
      (dane porównywalne)  
Pracownicy ** liczba zatrudnionych 4.748 5.004 -5%
Wskaźnik wypadkowości LTIF(na 1 mln przepracowanych godzin) ***   3,3 3,3 -
Udział w rynku paliw % 34 33,5 0,5 pp.
Wydobycie ropy naftowej tys. ton 262,3  227,2 15%
Wydobycie gazu mln Nm3 20,9 16,1 30%

* Wyniki finansowe Grupy LOTOS zostały zaprezentowane w Sprawozdaniu finansowym Grupy LOTOS S.A.
** Średnie zatrudnienie w roku.
*** Wskaźnik LTIF – liczba wypadków powodujących niezdolność do pracy x106/liczba roboczogodzin, liczony dla średniego zatrudnienia w roku.
**** Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS zostały zaprezentowane w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej LOTOS

Szczegółowe omówienie wyników finansowych zostało zaprezentowane w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×