Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju

 

Ważnym ogniwem w systemie oceny wyników, szans i ryzyk w Grupie LOTOS, pozwalającym na zapewnienie transparentności podejmowanych przez Spółkę działań w kwestiach zrównoważonego rozwoju, jest Rada Nadzorcza i jej komitety.

Wychodząc naprzeciw międzynarodowym standardom w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, Rada Nadzorcza obejmuje analizą kluczowe dla działalności Grupy LOTOS obszary i zagadnienia zarówno w aspekcie dostępu do surowców naturalnych, jak i społecznego oraz środowiskowego oddziaływania firmy na otoczenie.

Na przestrzeni 2012 r. Rada Nadzorcza odbyła łącznie 8 posiedzeń, podejmując 52 uchwały, w tym 5 w trybie pisemnym, zgodnie z §12 ust. 3 Statutu Spółki.

Do głównych zagadnień, omawianych przez Radę Nadzorczą w 2012 r., odnoszących się do oceny wyników, szans i ryzyk Spółki w zakresie zrównoważonego rozwoju, należy zaliczyć:

 • działalność poszukiwawczo-wydobywczą,
 • realizację strategii i wyniki finansowe Grupy LOTOS i jej spółek zależnych,
 • refinansowanie/finansowanie zapasów Spółki oraz zabezpieczenie dostaw ropy do rafinerii,
 • zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej LOTOS,
 • przygotowanie Spółki do wymogów pakietu klimatycznego,
 • finansowanie przedsięwzięć społecznych,
 • działalność sponsoringową Spółki.

Komitety Rady Nadzorczej, wypełniając swoje funkcje pomocnicze, doradcze i opiniotwórcze, uznając kwestie zrównoważonego rozwoju za istotne dla Spółki oraz dostrzegając znaczenie odpowiedzialnego podejścia do prowadzenia biznesu, w 2012 r. podejmowały się omówienia zagadnień dotyczących:

 • realizacji strategii oraz współpracy strategicznej Spółki z innymi podmiotami,
 • wyników badania oraz przeglądu sprawozdań finansowych,
 • budżetu na 2013 r. oraz prognozy obsługi zadłużenia Spółki,
 • zarządzania majątkiem obrotowym,
 • obszaru audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem w Spółce,
 • analizy ponoszonych przez Spółkę kosztów funkcjonowania wraz z planowanymi i realizowanymi inwestycjami,
 • analizy wynagrodzeń oraz struktury Grupy Kapitałowej LOTOS,
 • restrukturyzacji Grupy Kapitałowej LOTOS.

Działania Rady Nadzorczej podlegają ocenie dokonywanej przez Walne Zgromadzenie, do którego należy udzielanie jej członkom absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podstawę decyzji Walnego Zgromadzenia o udzieleniu absolutorium stanowi przedkładana corocznie, zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej oraz „Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW”, ocena sytuacji Spółki zawierająca m.in. zagadnienia odnoszące się do wskazanych wyżej kwestii z dziedziny zrównoważonego rozwoju.

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×