Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Udział w polityce państwa

 

Grupa LOTOS uczestniczy w realizacji polityki państwowej dotyczącej szeroko pojętego sektora energii. Nasi przedstawiciele biorą udział w eksperckich zespołach powoływanych przez administrację państwową, których celem jest wypracowywanie nowych rozwiązań legislacyjnych w sektorze energii oraz uczestniczą w konsultacjach społecznych projektów ustaw regulujących działalność sektora.

Ponadto Grupa LOTOS uczestniczy w posiedzeniach Komisji Międzyrządowych Rosji, Kazachstanu, Azerbejdżanu, Ukrainy i Białorusi. Wspieramy informacyjnie Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Skarbu Państwa i Ministerstwo Spraw Zagranicznych przy organizacji spotkań na najwyższym szczeblu rządowym i państwowym w zakresie funkcjonowania sektora energii.

Zasady określone w Kodeksie etyki Grupy Kapitałowej LOTOS zakładają naszą apolityczność, co znajduje swoje potwierdzenie w fakcie, iż w żaden sposób nie wspieramy ugrupowań politycznych.

Okoliczności te pozwalają nam na uczestniczenie, w oparciu o transparentne zasady postępowania, w procesie lobbingowym, a także na realizowanie polityki rządu oraz współtworzeniu unormowań prawnych w zakresie zagadnień dotyczących sektora energii, ze szczególnym uwzględnieniem rynku paliwowego. Współdziałamy z administracją publiczną także poprzez organizacje branżowe i biznesowe, których jesteśmy członkiem.

Strategia biznesowa Grupy Kapitałowej LOTOS na lata 2011-2015 oraz jej kierunki rozwoju do 2020 r. wskazują, jako jeden z celów strategicznych, zwiększanie naszej roli w umacnianiu bezpieczeństwa sektora energii Polski poprzez intensyfikację działań związanych ze wzrostem wydobycia węglowodorów i zwiększeniem konwersji przerobu ropy, poprawę bilansu paliwowego kraju oraz wykorzystanie efektu synergii między przemysłem rafineryjnym a innymi branżami sektora. Ponadto jednym z kluczowych celów Strategii społecznej odpowiedzialności do 2015 r. jest podejmowanie i udział w inicjatywach nakierowanych na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w sektorze energii w Polsce i w krajach, w których Grupa LOTOS jest aktywna biznesowo, w sposób odpowiedzialny wobec społeczeństwa i środowiska.

Zapisy dotyczące wspierania bezpieczeństwa Polski w sektorze energii w kluczowych dla firmy dokumentach, wskazują na wagę tego zagadnienia w naszej działalności.

W 2012 r. Grupa Kapitałowa LOTOS realizowała przywołane cele poprzez szereg działań na arenie krajowej i międzynarodowej. Wśród nich należy wskazać:

  • współpracę w zakresie integracji sektora energii w ramach wspólnej polityki Unii Europejskiej;
  • uczestnictwo merytoryczne poprzez wsparcie informacyjne i eksperckie w projektach rozwojowych i infrastrukturalnych inicjowanych przez państwo, mających na celu poprawę bezpieczeństwa w sektorze energii, takich jak np. poszukiwanie gazu łupkowego;
  • aktywność w procesie legislacyjnym w Polsce i w Unii Europejskiej w zakresie regulacji dotyczących sektora energii.

Strategia Grupy Kapitałowej LOTOS ukierunkowana jest na dynamiczny rozwój segmentu poszukiwawczo-wydobywczego i w pełni wpisuje się w politykę jej aktywnego udziału w budowie bezpieczeństwa Polski w sektorze energii.

Badania nad złożami niekonwencjonalnymi

LOTOS Petrobaltic wraz z innymi podmiotami oraz uczelniami i instytucjami badawczymi stworzył w 2012 r. konsorcjum naukowe, które ma wspierać rozwój innowacyjnych technologii poszukiwania i wydobycia gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych w Polsce. Konsorcjum powołano dla realizacji projektów badawczych w ramach programu „Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy". To wspólne przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Agencji Rozwoju Przemysłu ma za zadanie wspierać wiodące projekty badawczo-rozwojowe w obszarze poszukiwań i eksploatacji gazu z łupków. To istotny krok w kierunku stworzenia forum wymiany myśli naukowo-badawczej, zapewniającego dostęp do wyników wspólnych prac, jak również umożliwiającego opracowanie rozwiązań specyficznych dla niezbadanych dotąd polskich złóż niekonwencjonalnych.

Zgodnie z obecną strategią Grupa Kapitałowa LOTOS planuje prowadzić prace związane z poszukiwaniem złóż gazu łupkowego na terenie posiadanych koncesji na obszarze Morza Bałtyckiego, a także na Litwie. Do 2015 r. na inwestycje związane z poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów zamierzamy przeznaczyć 3,9 mld zł. Głównym partnerem tych działań w Polsce będzie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. 

Aktywność w procesie legislacyjnym

Uczestniczymy w pracach nad nowelizacją ustawy dotyczącej zapasów obowiązkowych w Polsce, w celu dostosowania regulacji prawnych do wymogów Unii Europejskiej (Dyrektywa 2009/119/WE) oraz w pracach w zakresie energii ze źródeł odnawialnych w transporcie (Dyrektywa 2009/28/WE, Dyrektywa 2009/30/WE). Braliśmy także udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących sektora energii, takich jak Prawo energetyczne, Prawo gazowe, Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawa o odnawialnych źródłach energii. Angażujemy się w proces legislacyjny zmierzający do ograniczenia tzw. szarej strefy oraz do ujęcia wszystkich regulacji w obszarze paliw płynnych w jednym akcie prawnym -  Prawo naftowe. Uczestniczyliśmy w opiniowaniu takich dokumentów jak projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, a także projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Działalność Central Europe Energy Partners (CEEP)

W 2012 r. Grupa LOTOS wspierała działalność CEEP, jako jeden z członków założycieli tego stowarzyszenia. CEEP jest międzynarodowym think-tankiem reprezentującym interesy sektora energii z Europy Centralnej na forum Unii Europejskiej.

CEEP aktywnie brał udział we wszystkich ważniejszych wydarzeniach dotyczących sektora energii organizowanych na forum Unii. Był uczestnikiem konsultacji organizowanych przez Komisję Europejską, brał udział w przygotowywaniu materiałów eksperckich na potrzeby instytucji UE, uczestniczył w grupach roboczych, w tym m.in. w Berlin Fossil Fuels Forum i European Energy Nuclear Forum. Stowarzyszenie jest także partnerem Okrągłego Stołu ds. Węgla w Parlamencie Europejskim oraz wspiera Okrągły Stół ds. Gazu Łupkowego. Jest także współorganizatorem największego wydarzenia sektora węglowego w Brukseli i Belgii – Europejskich Dni Węglowych w Parlamencie Europejskim. Szczególnie ważna jest dla nas możliwość uczestniczenia poprzez CEEP w Stole Rafineryjnym Komisji Europejskiej, co umożliwia reprezentowanie naszych poglądów na forum Unii.

W 2012 r., na zlecenie CEEP został przygotowany przez Ernst & Young raport „Analysis of Central European Energy Sector”, nazywany także Raportem Praskim. Przedstawia on bieżącą sytuację, ale także wyzwania dla sektora energii w państwach Europy Centralnej. Jego prezentacja miała miejsce w kilku europejskich miastach, m.in. w Pradze, Budapeszcie, Wilnie, Berlinie oraz Katowicach, z udziałem przedstawicieli instytucji europejskich, administracji państw europejskich oraz przemysłu.

 

Konferencja “The Energy Sector in Central Europe. Challenges, Opportunities and Pitfalls” w Pradze. Kwiecień 2012 r. Przemawia Günter Verheugen, były Komisarz UE ds. przemysłu i przedsiębiorczości.

Prezes Paweł Olechnowicz aktywnie uczestniczył w konferencji „Energy Summit 29+1” w Budapeszcie. Październik 2012 r.

Unikalnym w skali Europy Centralnej przedsięwzięciem podjętym przez CEEP w 2012 r. była zorganizowana w Budapeszcie konferencja „29+1”, gdzie „29” oznacza liczbę prezesów i członków zarządów największych firm sektora energii z regionu, z „1”, czyli Komisarzem UE ds. Energii G. Oettingerem. Forum zapewnia możliwość swobodnej dyskusji i wymiany poglądów. Kolejne spotkanie w takiej formule jest planowane w 2013 r. w Wilnie.

Rozwój działalności petrochemicznej

W 2012 r. rozpoczęliśmy prace nad nowym projektem rozwojowym – dywersyfikacją działalności poprzez petrochemię. W listopadzie 2012 r. Grupa LOTOS podpisała porozumienie z Zakładami Azotowymi w Tarnowie-Mościcach (Azoty Tarnów), dotyczące wykonania wstępnego studium wykonalności dla zbudowania produkcyjnego kompleksu petrochemicznego, dwuwariantowo: kompleksu pirolizy (krakingu parowego) wraz z produkcją poliolefin i zespołu instalacji wydzielania aromatów. Wyniki studium wykonalności pozwolą na rozpoczęcie prac projektowych nad wybranym wariantem.

Nowy projekt i współpraca z Azotami Tarnów pozwolą na uzyskanie efektu synergii dzięki wydłużeniu łańcucha technologicznego i produkcji wyrobów wysoko przetworzonych oraz surowców dla potrzeb petrochemii z lepszym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury przemysłowej, a także bliskością portu w Gdańsku.

×

Konferencja “The Energy Sector in Central Europe. Challenges, Opportunities and Pitfalls” w Pradze. Kwiecień 2012 r. Przemawia Günter Verheugen, były Komisarz UE ds. przemysłu i przedsiębiorczości.

×

Prezes Paweł Olechnowicz aktywnie uczestniczył w konferencji „Energy Summit 29+1” w Budapeszcie. Październik 2012 r.

×

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×