Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Polityka środowiskowa

 

Grupa Kapitałowa LOTOS, zgodnie z deklaracją zawartą w misji, dąży do prowadzenia swojej działalności we wszystkich obszarach w sposób zrównoważony, przy poszanowaniu określonych prawem warunków środowiskowych i z zachowaniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR). 

Nasza polityka środowiskowa jest ukierunkowana na czystą produkcję, rozumianą jako stałe dążenie do zmniejszania zużycia mediów i surowców, ograniczanie emisji zanieczyszczeń, efektywne zagospodarowanie odpadów, a także bezpieczeństwo w zakresie prowadzenia procesów przemysłowych w taki sposób, aby skutecznie zapobiegać awariom. Zasadę ostrożności stosujemy poprzez identyfikację i właściwe zarządzanie ryzykiem na każdym etapie prowadzonej działalności począwszy od działań poszukiwawczo-wydobywczych, przez planowanie i realizację produkcji po działania handlowe. Przy ocenie poszczególnych ryzyk bierzemy pod uwagę m.in. ich potencjalne skutki środowiskowe czy bezpieczeństwo ludzi. Ryzyka, w tym ocenę oddziaływania na środowisko, badamy także przy realizacji poszczególnych projektów, w tym przedsięwzięć inwestycyjnych. Działania zapobiegawcze zależą od dokładnej analizy każdego z ryzyk oraz ich znaczenia dla funkcjonowania organizacji i jej otoczenia zewnętrznego.

Stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej w działalności oznacza również wytwarzanie wysokiej jakości produktów o możliwie najniższej uciążliwości dla środowiska w miejscu ich stosowania.

Odpowiedzialność środowiskowa stanowi jeden z trzech najważniejszych obszarów naszej Strategii społecznej odpowiedzialności, wspierając jednocześnie osiąganie zakładanych przez nas celów biznesowych w poszczególnych segmentach działalności.

FILARY STRATEGII SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ LOTOS DO 2015 ROKU
I
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA
II
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ŚRODOWISKOWA
III
ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESOWA
Tworzenie wartości korzystnych dla otoczenia społecznego Tworzenie wartości korzystnych dla środowiska naturalnego Tworzenie wartości korzystnych ekonomicznie i gospodarczo
Nasza działalność cechuje się poszanowaniem kapitału intelektualnego i różnorodności, przestrzeganiem praw człowieka, w tym swobody wypowiedzi i wolności zrzeszania się. Przyczyniamy się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz poprawy jakości kapitału ludzkiego w regionie swego oddziaływania. Przeciwdziałamy wykluczeniu oraz innym problemom społecznym w obszarach zgodnych ze swoimi kompetencjami. Dążymy do stałego ograniczania negatywnego wpływu swojej działalności na środowisko naturalne poprzez stosowanie wysokich standardów wydobywania, produkcji i przerobu węglowodorów, a także spełnianie wymagających norm środowiskowych w procesie produkcji, transportu i sprzedaży produktów ropopochodnych. W działalności wydobywczej stosujemy najlepsze dostępne obecnie techniki i zasady postępowania, stale analizując możliwości stwarzane w tym zakresie przez nowe technologie. Zmierzamy do rozpoznania i rozwinięcia możliwości pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Przykładamy wagę do zarządzania relacjami z otoczeniem w sposób przewidywalny i obliczalny, zgodny z zasadami etyki, z zachowaniem przejrzystości i partnerstwa. Wpływa to na sposób, w jaki dążymy do osiągania zysków i wzrostu wartości w długiej perspektywie. Nasza odpowiedzialność przejawia się w inicjowaniu działań zmierzających do zwiększania bezpieczeństwa w sektorze energii w sposób odpowiedzialny wobec społeczeństwa i środowiska.  Zapewniamy stabilne dostawy paliw na rynek, a także uczestniczymy w poszukiwaniach i wydobyciu złóż węglowodorów, w tym niekonwencjonalnych. 
 

Kluczowym celem Strategii CSR Grupy Kapitałowej LOTOS w obszarze zarządzania zasobami naturalnymi w procesie produkcji jest ograniczenie ryzyka środowiskowego oraz dążenie do stałego minimalizowania stopnia negatywnego oddziaływania na środowisko.

Osiąganie celów Strategii CSR poddawane jest monitoringowi w okresach zbieżnych z oceną stopnia realizacji Strategii biznesowej grupy kapitałowej.

Dodatkowo, zdecydowana większość spółek Grupy Kapitałowej LOTOS, w ramach zintegrowanego systemu zarządzania, ma wdrożony i certyfikowany system zarządzania środowiskowego zgodny z wymogami normy PN-N-14001. Zakłada on funkcjonowanie procedur dotyczących identyfikacji aspektów środowiskowych na wszystkich etapach działalności, określanie celów i zadań środowiskowych, właściwe gospodarowanie odpadami oraz monitorowanie procesów i działań mających wpływ na środowisko. Określany jest szczegółowy plan monitorowania środowiskowego we wszystkich obszarach działalności. W przypadku stwierdzenia odchyleń od założonych parametrów inicjowane są odpowiednie działania korygujące, zaś w przypadku stwierdzenia potencjalnego zagrożenia środowiskowego podejmowane są działania zapobiegawcze.

Traktowanie ochrony środowiska, jako jednego z kluczowych wyróżników kultury firmy, znalazło swoje dodatkowe potwierdzenie w zapisach obowiązującego od 2013 r. Kodeksu etyki.

Wśród naszych najważniejszych celów znajduje się prowadzenie działalności biznesowej przy uwzględnieniu dbałości o środowisko i ograniczaniu skali oddziaływania zakładów Grupy Kapitałowej LOTOS, mogącego skutkować pogorszeniem jakości życia w ich otoczeniu. Chcemy rozwijać się w sposób zrównoważony, szanujący potrzeby przyszłych pokoleń. Racjonalnie wykorzystujemy surowce i media energetyczne oraz stosujemy rozwiązania technologiczne przyjazne dla środowiska, spełniające kryteria doboru najlepszych dostępnych technik (ang. Best Available Techniques). Staramy się także kształtować odpowiedzialne postawy ekologiczne pracowników.

Przyjęte podejście do środowiska wyraża się przez:

  • działanie zgodne z wewnętrznymi procedurami, służącymi zapewnieniu zgodności prowadzonych procesów z wymogami prawa w dziedzinie ochrony środowiska;
  • wdrażanie rozwiązań służących ograniczaniu skali oddziaływania Grupy Kapitałowej LOTOS na środowisko;
  • zaangażowanie w edukację, służącą kształtowaniu świadomości ekologicznej w organizacji i jej społecznym otoczeniu;
  • dbałość o środowisko w miejscu pracy, a także poza nim.

Źródło: Kodeks etyki Grupy Kapitałowej LOTOS

Jako firma świadoma skali i charakteru swojego oddziaływania, zadeklarowaliśmy przestrzeganie norm międzynarodowych właściwych przedsiębiorstwom odpowiedzialnie zarządzającym swoim wpływem na środowisko. Potwierdzeniem tego jest publiczne poparcie i zobowiązanie do stosowania w działalności zasad określonych przez największą na świecie organizację, propagującą idee odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, tj. UN Global Compact. Grupa LOTOS, jako jej członek, w swojej działalności:

  • prewencyjnie podchodzi do środowiska naturalnego,
  • podejmuje inicjatywy mające na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej,
  • stosuje i rozpowszechnia przyjazne środowisku technologie.

Zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska w Grupie LOTOS zajmuje się wyspecjalizowana komórka organizacyjna. Poza monitorowaniem sposobu i zakresu oddziaływania na środowisko obiektów produkcyjnych Spółki w Gdańsku oraz analizą w aspekcie zgodności ilości i jakości emitowanych zanieczyszczeń, wytwarzanych odpadów, odprowadzanych ścieków i wód czy emisji hałasu, jej zadaniem jest również koordynowanie działań zmierzających do przestrzegania środowiskowych wymagań prawnych oraz wyznaczanie standardów dotyczących prowadzonej działalności środowiskowej w grupie kapitałowej.

Zagadnienia związane z naszą działalnością wymagają również monitorowania emisji CO2 i prowadzenia działań  w zakresie wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do tych emisji. Monitorowanie i raportowanie emisji CO2 z instalacji Grupy Kapitałowej LOTOS przebiega bez zastrzeżeń.

Zgodnie ze strategią oraz podjętymi zobowiązaniami, przykładamy wagę do kształtowania odpowiednich postaw ekologicznych wśród naszych pracowników oraz w otoczeniu społecznym. Działania ukierunkowane na doskonalenie wiedzy i świadomości wyzwań związanych z ochroną środowiska realizujemy w ramach wewnętrznego programu szkoleniowo-edukacyjnego Akademia LOTOS oraz poprzez współpracę z uczelniami, takimi jak Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, a także poprzez współdziałanie z branżowymi ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i zagranicą.

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×