Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Kluczowe dane

 

 - dane podlegały weryfikacji, pełen tekst Niezależnego Raportu Atestującego

Materiały

Wykorzystane surowce i materiały w Grupie LOTOS według wagi i objętości (tony)
  2010 r. 2011 r. 2012 r.
Ropa naftowa 8 095 655 9 163 836 9 673 647
Surowce i komponenty 844 327 1 062 156 833 610
Dodatki uszlachetniające 2 010 2 254 2 091

 

Wykorzystane surowce i materiały w działalności poszukiwawczo-wydobywczej
w LOTOS Petrobaltic w 2012 r. (tony)
Płuczka
Rodzaj materiału  
Bentonit 4,7
Sole (płuczka i płyn nadpakerowy) 54,4
Wodorotlenki 3,1
Pozostałe do utrzymania odpowiednich właściwości (lepkość, filtracja itp.) 18,2
Łącznie 80,4  
Zaczyn cementowy
Cement 217,5
Środki obrabiające 1,8
Łącznie 219,3
Woda zatłaczana i złożowa
Biocydy 8,9
Koagulanty 2,1
Deemulgatory 6,6
Pozostałe 2,4
Łącznie 19,9 
Zużycie całkowite 319,6
Substancje zużyte w procesie tłoczenia gazu z platformy rurociągiem do Władysławowa
 Metanol   5,7

 

Wykorzystane surowce i materiały w działalności poszukiwawczo-wydobywczej
w LOTOS Geonafta w 2012 r. (tony)
Substancje wykorzystywane w procesie wiercenia
Inhibitory kwasów 3,8
Dodatki płuczkowe 60
Polimery 30,6
Blokery 55
Lubrykanty 2
Cement 62
Dodatki ekstrakcyjne 25,2
Łącznie 238,6
Substancje wykorzystywane w procesie eksploatacji
Inhibitory korozji 0,8
Deemuglatory 23,4
Inhibitory osadów 0,08
Utleniacze 0,6
Łącznie 24,88
Zużycie całkowite 263,48

 

Wykorzystane surowce i materiały w działalności poszukiwawczo-wydobywczej
w LOTOS Norge w 2012 r. (tony)
Łączne zestawienie dla koncesji PL 498 Skagen w okresie od 3.11.2012 r.
Dodatki płuczkowe 2 092,9
Płuczka 29,9
Sól 146,9
Dodatki cementowe 1 347,5
Cement 224
Lubrykanty 6,6
Łącznie 4 116,9

 

Wykorzystane surowce i materiały przez Energobaltic w 2012 r.
Etap I - Stacja Sprężania Gazu
Surowiec wejściowy:
- gaz odpadowy 10 350 433 Nm3
Materiał pośrednio produkcyjny:
- metanol 11 400 l
Etap II - Stacja Separacji Gazu z Surowca Wejściowego
Surowiec wejściowy:
- gaz ziemny odpadowy (mokry) do produkcji LPG 5 332,4 t
- kondensat gazu naturalnego 1 550,5 t
Uzyskany gaz ziemny opałowy (suchy) jako paliwo do produkcji energii cieplnej i elektrycznej 5 572 326 Nm3

Grupa LOTOS stosuje definicję biokomponentów zgodną z ustawą z 25.08.2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Wszystkie biokomponenty, zakupione przez Grupę LOTOS oraz wyprodukowane przez funkcjonujący w ramach grupy kapitałowej zakład, spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju. Należy zaznaczyć, iż Polska nie implementowała dotychczas Dyrektywy 2009/28/WE, co oznacza, że w obecnym stanie prawnym nie istnieją w Polsce systemy certyfikacji biokomponentów w zakresie kryteriów zrównoważonego rozwoju. Z uwagi na tajemnicę handlową nie jest możliwe wskazanie ilości zakupionych i wyprodukowanych biokomponentów .

Energia

Bezpośrednie zużycie energii w Grupie LOTOS wg pierwotnych źródeł energii w 2012 r.
Wyszczególnienie Jednostka
miary
Bezpośrednie,
zakupione
źródła energii
Bezpośrednie,
wyprodukowane
źródła energii
Bezpośrednie,
sprzedane
źródła energii
Bezpośrednie,
całkowite
zużycie energii
Gaz ziemny GJ 4 476 958     4 476 958
Gaz opałowy GJ   10 257 181 176 608 10 080 572
Olej opałowy HSFO+Bleed GJ   2 349 433   2 349 433
Olej opałowy LSFO GJ 1 030 455 3 293 629   4 324 084
Olej opałowy lekki (HON) GJ   61 401   61 401
Energia elektryczna GJ       0
Energia cieplna GJ     108 456 -108 456
Łącznie GJ 5 507 413 15 961 644 285 064 21 183 993
Bezpośrednie zużycie energii w Grupie LOTOS wg pierwotnych źródeł energii w 2011 r.
Wyszczególnienie Jednostka
miary
Bezpośrednie,
zakupione
źródła energii
Bezpośrednie,
wyprodukowane
źródła energii
Bezpośrednie,
sprzedane
źródła energii
Bezpośrednie,
całkowite
zużycie energii
Gaz ziemny GJ 1 383 334     1 383 334
Gaz opałowy GJ   10 053 891 194 860 9 859 031
Olej opałowy HSFO GJ   3 434 143   3 434 143
Olej opałowy LSFO GJ 4 382 235 1 177 603   5 559 838
Olej opałowy lekki (HON)     134 188   134 188
Energia elektryczna GJ     79 499 -79 499
Energia cieplna GJ     86 541 -86 541
Łącznie GJ 5 765 569 14 799 825 360 900 20 204 494
Bezpośrednie zużycie energii w Grupie LOTOS według pierwotnych źródeł energii w 2010 r.
Wyszczególnienie Jednostka
miary
Bezpośrednie,
zakupione
źródła energii
Bezpośrednie,
wyprodukowane
źródła energii
Bezpośrednie,
sprzedane
źródła energii
Bezpośrednie,
całkowite
zużycie energii
Gaz ziemny GJ 1 244 784     1 244 784
Gaz opałowy GJ   8 085 394   8 085 394
Olej opałowy HSFO GJ   2 660 714   2 660 714
Olej opałowy LSFO GJ 1 153 159     1 153 159
Olej opałowy lekki (HON)     103 973   103 973
Energia elektryczna GJ     8 471 -8 471
Energia cieplna GJ     0 0
Łącznie GJ 3 397 943 15 221 725 8 471 17 628 139
Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii w 2012 r.
Wyszczególnienie Jednostka
miary
Bezpośrednie,
zakupione
źródła energii
Bezpośrednie,
wyprodukowane
źródła energii
Bezpośrednie,
sprzedane
źródła energii
Bezpośrednie,
całkowite
zużycie energii
LOTOS Petrobaltic
Gaz ziemny GJ   45 972 24 543 21 429
Olej napędowy GJ 90 482     90 482
Łącznie GJ 90 482 45 972 24 543 111 911
LOTOS Geonafta
Gaz ziemny GJ   9 166   9 166
Olej napędowy GJ 22 448     22 448
Łącznie GJ 22 448 9 166   31 614
LOTOS Norge
Olej napędowy GJ 18 493     18 493
Energobaltic
Gaz ziemny typu E (GZ 50) GJ 12 866     12 866
Gaz ziemny opałowy (suchy) GJ 278 600     278 600
Olej opałowy lekki GJ 2 930      
Energia elektryczna GJ   53 508 51 053 2 455
Energia cieplna GJ   140 520 108 214 32 306
Łącznie GJ 294 396 194 028 159 267 326 227
Łączne bezpośrednie zużycie w Grupie Kapitałowej LOTOS Petrobaltic GJ 425 819 249 166 183 810 488 245
Pośrednie zużycie energii w Grupie LOTOS wg pierwotnych źródeł energii

Wyszczególnienie
Jednostka miary Średnio zaawansowana energia zakupiona
Ilość energii zakupionej z KSE GJ 4 407 590

 

Pośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii
LOTOS Petrobaltic
Ilość energii zakupionej na potrzeby funkcjonowania bazy lądowej GJ 6 398
LOTOS Geonafta
Ilość energii zakupionej na potrzeby administracyjne GJ 4 465
Ilość energii na cele produkcyjne GJ 12 071
LOTOS Norge
Zasilanie wyłącznie olejem napędowym    
Energobaltic
Zakup energii elektrycznej GJ 25 776
Łączne pośrednie zużycie w Grupie Kapitałowej LOTOS Petrobaltic  GJ 48 710

Woda

Całkowity pobór świeżej wody w Grupie LOTOS ze wszystkich źródeł
[m3] 2010 r. 2011 r. 2012 r.
  3 961 494 3 809 856 3 721 330
 
Pobór świeżej wody w Grupie LOTOS według źródła
Źródło wody 2010 r. 2011 r. 2012 r.
Podziemna [m3/rok] 195 024 202 429 189 217
Powierzchniowa
[m3/rok]
3 766 470 3 607 427 3 532 113

 

Procesy w Grupie LOTOS zużywające duże ilości wody Ilość [m3/rok]
  2010 r. 2011 r. 2012 r.
Elektrociepłownia - produkcja mediów 2 728 615 2 929 811 2 936 080
Rafineria - woda chłodnicza obiegowa 1 311 213 1 386 304 1 503 995

 

Pobór świeżej wody według źródła
LOTOS Petrobaltic
Źródło j.m. Ilość pobranej wody w 2012 r.
Słodka woda  - ujęcie własne m3 19 988
Słodka woda - sieć miejska m3 1 392
Morska woda m3 311 972
Woda złożowa m3 75 712
Łącznie m3 409 064
LOTOS Geonafta
Słodka woda   m3 2 553
Woda na cele technologiczne m3 1 146
Łącznie m3 3 699
LOTOS Norge
Słodka woda - sieć miejska m3 2 272
Energobaltic
Woda z sieci miejskiej   m3 5 538
Łączny pobór wody w Grupie Kapitałowej LOTOS Petrobaltic m3 420 573
Objętość wody podlegającej w Grupie LOTOS recyklingowi
  2010 r. 2011 r. 2012 r.
Produkcja wody gospodarczej z oczyszczonych ścieków [m3] 1 555 969 1 179 317 1 254 556
Ilość oczyszczonego kondensatu [m3] 1 546 726 2 030 131 2 207 217
 
Łączna objętość wody podlegającej w Grupie LOTOS recyklingowi
  2010 r. 2011 r. 2012 r.
Całkowita objętość wody z recyklingu [m3] 3 102 695 3 209 448 3 461 773
Procent wody podlegającej recyklingowi [%] 43,9 45,7 48,2

Ścieki

Całkowita objętość ścieków wg jakości i docelowego miejsca przeznaczenia (m3)
  2010 r. 2011 r. 2012 r.
Rozwójka 3 880 741 3 874 089 4 305 910
Martwa Wisła 1 306 041 1 354 015 1 293 596
Razem 5 186 782 5 228 104 5 599 506

 

Ścieki z oczyszczalni Grupy LOTOS zwracane do Martwej Wisły.
Wskaźnik
Jednostka
miary
Wartość
2010 r. 2011 r. 2012 r.
Wr Wd Wr Wd Wr Wd
pH - 7,50 6,50-9,10 7,81 6,50-9,10 7,79 6,50-9,10
BZT [mg O2/dm3] 4,60 25,00 2,68 25,00 2,56 25,00
ChZT [mg O2/dm3] 51,4 125,00 34,00 125,00 30,20 125,00
Zawiesiny ogólne [mg/dm3] 6,20 35,00 7,89 35,00 6,38 35,00
Fenole lotne [µg/dm3] 6,00 100,00 1,00 100,00 <5,00* 100,00
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym [mg/dm3] 2,56 50,00 0,58 50,00 0,74 50,00
Węglowodory ropopochodne [mg/dm3] 0,38 5,00 0,83 5,00 1,93 5,00
Azot ogólny [mg/dm3] 3,60 30,00 2,90 30,00 2,40 30,00
Fosfor ogólny [mg/dm3] 1,00 3,00 1,07 3,00 1,03 3,00
Siarczki [µg/dm3] <10,00* 200,00 2,00 200,00 6,00 200,00
Nikiel [µg/dm3] 7,70 500,00 10,10 500,00 10,20 500,00
Wanad [µg/dm3] 17,80 2000,00 36,30 2000,00 28,90 2000,00
Glin [µg/dm3] 24,30 3000,00 92,20 3000,00 62,40 3000,00

Wr - rzeczywista wartość średnioroczna
Wd - dopuszczalna wartość średnioroczna
* - wynik poniżej granicy oznaczalności stosowanej w danym roku metody analitycznej

 
Ścieki z oczyszczalni Grupy LOTOS zwracane do Rozwójki.
Wskaźnik
Jednostka
miary
Wartość
2010 r. 2011 r. 2012 r.
Wr Wd Wr Wd Wr Wd
Zawiesiny ogólne [mg/dm3] 9,86 35 11,92 35 10,71 35
Węglowodory ropopochodne [mg/dm3] 1,02 5 1,64 5 2,15 5

Wr - rzeczywista wartość średnioroczna
Wd - dopuszczalna wartość średnioroczna

Odpady

Odpady wytworzone w Grupie LOTOS Ilość [t/rok]
2010 r. 2011 r. 2012 r.
Odpady zmagazynowane na koniec roku poprzedniego 2 215 2 244 2 195
Wytworzone odpady niebezpieczne 4 218 7 338 6 784
Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne 7 254 5 046 5 574
Suma wytworzonych odpadów 11 472 12 384 12 358
Wartości dopuszczone w pozwoleniu zintegrowanym 89 627 89 627 89 627
Odpady wytworzone przez wykonawców usług b.d.  b.d.   4 154

 

Sposób postępowania z odpadami w Grupie LOTOS Ilość [t/rok]
2010 r. 2011 r. 2012 r.
Odpady poddane odzyskowi 10 836 12 428 12 749
Odpady unieszkodliwione  600 4 28
Spalanie 519 4 27
Usunięcie na składowisko 81 0 1
Odpady zmagazynowane na miejscu na koniec roku 2 244 2 196 1 777
Niebezpieczne 1 044 1 977 1 503
Inne niż niebezpieczne 1 200 219 274
Rodzaj odpadów niebezpiecznych w Grupie LOTOS   Ilość [t/rok]
Jednostka
miary
2010 r. 2011 r. 2012 r.
Odpady niebezpieczne transportowane ze źródeł zewnętrznych (spoza grupy kapitałowej) do rafinerii [t] 21 0
Odpady niebezpieczne transportowane z rafinerii do źródeł zewnętrznych w kraju [t] 4 128  6 286 7 258
Odpady niebezpieczne transportowane z rafinerii do źródeł zewnętrznych poza granicami kraju [t] 119 0
Suma transportowanych odpadów niebezpiecznych [t] 4 128  6 426 7258
Procent odpadów niebezpiecznych przemieszczanych transgranicznie [%] 2 0

Produkty

Zawartość benzenu, siarki i ołowiu w paliwach Grupy LOTOS wyprodukowanych w 2012 r.
Benzen 0,5-1,0 % V/V, średnio 0,8 % V/V (przy definiowanej wielkości maks.1,0 % V/V).
Siarka:  
- w benzynach 1,0 – 9,9 mg/kg; średnio 3,9 (standard maks.10 mg/kg)
- w oleju napędowym 1,4 – 9,5 mg/kg; średnio 5,5 (standard maks. 10 mg/kg)
Ołów brak

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×