Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Cele strategiczne

 

Obszar społecznej odpowiedzialności biznesu oraz szerzej – zrównoważonego rozwoju są wpisane w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w Strategii biznesowej, a także w Strategii społecznej odpowiedzialności (ang. Corporate Social Responsibility, CSR). W 2012 r. Zarząd Grupy LOTOS przyjął zaktualizowaną Strategię CSR dla grupy kapitałowej, obowiązującej - podobnie jak w przypadku Strategii biznesowej – do 2015 r.

W pracach nad nową perspektywą strategiczną w zakresie CSR kierowaliśmy się wytycznymi międzynarodowej normy ISO 26000, która zdefiniowała ten nurt zarządzania organizacją, jako odpowiedzialność za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko poprzez przejrzyste i etyczne zachowania, które:

 • przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju,
 • uwzględniają oczekiwania interesariuszy (osób lub grup, które są zainteresowane decyzjami lub działaniami firmy),
 • są zgodne z mającym zastosowanie prawem i spójne z międzynarodowymi normami zachowania,
 • są wprowadzone w całej firmie i praktykowane w działaniach w obrębie jej strefy wpływów.

Zgodnie z przyjętymi w naszym postępowaniu zasadami, jako firma społecznie odpowiedzialna, dążymy do:

 • uwzględniania kwestii społecznych i środowiskowych w procesach decyzyjnych,
 • ponoszenia odpowiedzialności za wpływ podejmowanych decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko,
 • budowania modeli biznesowych wpływających na tworzenie dodatkowej wartości dla firmy i jej interesariuszy,
 • integrowania celów biznesowych z istotnymi kwestiami społecznymi i środowiskowymi.

Strategia społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS do 2015 r. określiła cele kluczowe w poszczególnych obszarach działalności. Każdemu z nich towarzyszy zasób celów i planów działań operacyjnie wspierających osiąganie zakładanych w Strategii wyników.

 • W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie naszym celem jest zapewnienie wysokokwalifikowanych pracowników niezbędnych dla skutecznej realizacji strategii biznesowej oraz udoskonalenie kultury organizacyjnej w oparciu o przyjęte wartości.
 • W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa jako priorytetowe traktujemy podniesienie świadomości i poziomu zaangażowania kadry kierowniczej i pracowników oraz podwykonawców w poprawę bezpieczeństwa pracy. 
 • W zakresie integracji z otoczeniem lokalnym kluczowe jest dla nas podejmowanie działań przyczyniających się do trwałego rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych istotnych dla otoczenia lokalnego.
 • W obszarze zarządzania zasobami naturalnymi w procesie produkcji dążymy do ograniczania ryzyka środowiskowego w działalności oraz do stałego minimalizowania stopnia oddziaływania na środowisko naturalne. 
 • W sferze etyki i przeciwdziałania nadużyciom doskonalimy sposób zarządzania poprzez dbałość o etykę postępowania i transparentność procesów biznesowych oraz zabezpieczanie organizacji przed ryzykiem nieprawidłowości. 
 • W sferze partnerskich relacji z otoczeniem rynkowym jako strategiczne traktujemy trwałe relacje z klientami, do których dążymy poprzez zrozumienie ich potrzeb oraz zapewnienie oczekiwanej jakości i bezpieczeństwa produktów. 
 • W obszarze bezpieczeństwa w sektorze energii celem jest udział w inicjatywach nakierowanych na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w sektorze energii w sposób odpowiedzialny wobec społeczeństwa i środowiska.  
 • W dziedzinie komunikowania celem jest zapewnienie pracownikom terminowej i dostosowanej do ich zróżnicowanych potrzeb komunikacji oraz wykształcenie kultury organizacyjnej opartej o wielokierunkową, otwartą komunikację, w tym rozwój systemu konsultacji społecznych w grupie kapitałowej.

Jowita Twardowska

Dyrektor ds. Komunikacji i CSR Grupy LOTOS S.A.

Wzrost skuteczności w dziedzinie CSR

W celu osiągnięcia jak najwyższego poziomu skuteczności przyjętej Strategii społecznej odpowiedzialności wypracowaliśmy - poprzez szerokie konsultacje - szczegółowe plany operacyjne oraz mierniki celów w każdej z kluczowych dziedzin zapisanych w strategii. Za nadzór nad ich realizacją odpowiadają liderzy poszczególnych obszarów, raportujący do Zarządu Grupy LOTOS. Zastosowany przez nas sposób postępowania w tym zakresie jest tożsamy z przyjętym w odniesieniu do strategii biznesowej.

Wewnętrzną sprawozdawczość osiąganych wyników zapewniliśmy poprzez opracowanie w 2012 roku specjalnie na nasze potrzeby narzędzia do monitorowania postępów we wdrażaniu strategii CSR w kolejnych latach. Odpowiada ono aktualnym potrzebom w zakresie biznesowego raportowania Spółki. Narzędzie umożliwia prezentację postępów we wdrażaniu strategii na kilku poziomach: skumulowanym poziomie realizacji strategii CSR, poszczególnych obszarów oraz celów kluczowych, operacyjnych i działań. Każdemu z kluczowych obszarów strategii przypisaliśmy wagi zgodne z kryteriami zastosowanymi przy ocenie dojrzałości organizacyjnej firmy. 

Uwzględniając wszystkie powyższe kryteria, w raportowanym okresie cele kluczowe założone na 2012 rok udało nam się osiągnąć w 96%. W tym czasie zrealizowaliśmy 93 spośród 97 zaplanowanych działań operacyjnych. Nieliczne przypadki odchyleń od planu były spowodowane zmianami organizacyjnymi i technologicznymi w firmie, miały one zatem w większości charakter obiektywny.

Mechanizmy społecznej odpowiedzialności podlegają w Grupie Kapitałowej LOTOS ocenie dojrzałości na równi z innymi kluczowymi obszarami zarządzania. Ocena przeprowadzana jest raz w roku, a jej pilotażowe wdrożenie nastąpiło w 2011 r. Ten wewnętrzny tryb ewaluacji strategii pozwala nam odpowiednio wcześnie szacować ryzyka związane z realizacją strategii CSR oraz podejmować ewentualne działania korygujące także w aspekcie innych kluczowych obszarów zarządczych.

Należy podkreślić, że CSR włączony m.in. dzięki opisanym mechanizmom do głównego nurtu zarządzania, wspiera doskonalenie wielu praktyk w organizacji oraz przyczynia się do wzrostu efektywności jej działania, jako całości. Umiejętnie wdrożona strategia angażuje firmę w osiąganie zakładanych celów we wszystkich obszarach mających wpływ na jej skuteczność biznesową. Taki rodzaj współistnienia perspektywy społecznej i gospodarczej spełnia także istotną rolę edukacyjną, przyczyniając się do wzrostu świadomości pracowników w odniesieniu do problematyki zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności.

Na skuteczną realizację naszych działań ma też wpływ otwartość, z jaką podchodzimy do współpracy z partnerami biznesowymi i społecznymi w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju zarówno w ramach branży, jak i w wymiarze ogólnospołecznym. Potwierdzeniem naszego zaangażowania jest przynależność do grona sygnatariuszy Deklaracji w sprawie zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej w Polsce, ogłoszonej z inicjatywy jednego z naszych kluczowych partnerów biznesowych - spółki PGNiG. Deklaracja podkreśla:

 • potrzebę zapewnienia sprawnego funkcjonowania firm i całej branży, mając na względzie zarówno bezpieczeństwo energetyczne, jak i ochronę środowiska,
 • potrzebę wspólnej promocji energooszczędnych rozwiązań, opracowania i wdrażania czystszych i efektywnych technologii, przezwyciężania barier dla inwestycji w sektorze energetyki oraz uwzględniania wpływu na środowisko na każdym etapie realizacji inwestycji,
 • potrzebę budowania otwartego rynku, na którym skutecznie realizowane są prawa przyznane odbiorcom i dostawcom energii,
 • troskę o klientów, z uwzględnieniem odbiorców wrażliwych społecznie, poprzez wypracowanie programów pomocy ułatwiających im dostęp do energii,
 • uczestnictwo w rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz uwzględnienie możliwości, które dla energetyki odnawialnej tworzą nowe osiągnięcia nauki i techniki oraz konsekwentne i stabilne uwarunkowania regulacyjne,
 • poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wyrównanie szans rozwoju kobiet i mężczyzn w miejscu pracy.

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×