Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Zarządzanie ryzykiem

W naszej grupie kapitałowej wdrożyliśmy system zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Identyfikujemy ryzyka dla realizacji celów strategicznych oraz procesowych i operacyjnych. Strategia postępowania z danym ryzykiem zależy od oceny jego znaczenia dla firmy i jej otoczenia. Ocenę tę dokonujemy w perspektywie najbliższego roku oraz do końca okresu obowiązywania strategii biznesowej. W sposób szczególny uwzględniamy w naszych analizach wpływ danego ryzyka na bezpieczeństwo ludzi i środowiska.

Przyjęty w Grupie Kapitałowej LOTOS system zarządzania ryzykiem wspiera podejmowanie szybkich i prawidłowych decyzji na podstawie dokonanych wcześniej analiz ryzyka. Wdrożone zasady identyfikacji i oceny ryzyka pozwalają na odpowiednio wczesne reagowanie na występujące zagrożenia oraz ich częściowe lub całkowite ograniczanie. Opracowane plany postępowania pozwalają na przygotowanie się na wypadek zaistnienia danego ryzyka. Identyfikujemy również pojawiające się szanse i możliwości, dążąc do ich wykorzystania. Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym pozwala nam, w ramach akceptowalnego poziomu ryzyka, realizować działania najbardziej optymalne dla naszej działalności biznesowej.

W Grupie Kapitałowej LOTOS zidentyfikowaliśmy kilkadziesiąt ryzyk, które zostały ocenione zgodnie z metodologią opisaną w rozdziale Systemy zarządzania. Poniżej opisaliśmy ryzyka, które są kluczowe z punktu widzenia naszej działalności oraz nowe w porównaniu z prezentowanymi w poprzednich latach.

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×