Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Grupa LOTOS w RESPECT Index

 

Nieprzerwanie od 19 listopada 2009 r. Grupa LOTOS jest uczestnikiem indeksu firm społecznie odpowiedzialnych na warszawskiej GPW - RESPECT Index (ang. Responsibility, Ecology, Sustainability, Participation, Environment, Community, Transparency). Indeks skupia akcje spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, spełniających jednocześnie kryteria atrakcyjności inwestycyjnej.

W 2012 r. Spółka została dwukrotnie, w odstępach półrocznych, poddana zewnętrznej weryfikacji w celu potwierdzenia, że spełnia kryteria dopuszczające do uczestnictwa w składzie indeksu. Po dokonaniu wstępnej klasyfikacji pod względem spełnienia kryterium płynności, przedmiotem badania są praktyki w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także w obszarze działań środowiskowych i społecznych, adresowanych do pracowników i klientów. 

24 stycznia 2013 r. Grupa LOTOS została po raz szósty wybrana do RESPECT Index, który w obecnej edycji tworzy 20 spółek.

RESPECT Index jest indeksem dochodowym, tzn. przy jego obliczaniu uwzględniane są dochody z tytułu dywidend i praw poboru. Pakiety spółek w indeksie (wagi) stanowią liczbę akcji w wolnym obrocie pomniejszoną o liczbę akcji wprowadzonych do obrotu giełdowego. Są one zaokrąglane do pełnych tysięcy. Udziały największych spółek są limitowane do 25%, gdy indeks liczy mniej niż 20 uczestników i do 10%, gdy liczba uczestników przekracza 20 spółek. Indeks obliczany jest w sposób ciągły w minutowych odstępach. Wartość otwarcia indeksu jest publikowana po otwarciu sesji w przypadku, gdy kursy spółek pozwalają na wycenę co najmniej 65% jego portfela na tej sesji. Wartość zamknięcia podawana jest po zakończeniu sesji.

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×