Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Grupa LOTOS na giełdzie

 

Rok 2012 zakończył się pod znakiem byka na kluczowych rynkach świata. Kilkunastoprocentowe wzrosty zanotowały: londyński S&P100, nowojorski NASDAQ Composite, francuski CAC40. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie również wykazała się trendem wzrostowym. Roczny wzrost indeksu, obejmującego wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku, WIG wyniósł 26,2%, zaś WIG-20 od początku roku zyskał nieco ponad 20%. Wzrost indeksu spółek paliwowych WIG-PALIWA wyniósł 39,0%. Dobrym nastrojom inwestorów na tle spowolnienia gospodarczego w Europie, kryzysu zadłużenia w strefie Euro, jak też problemów gospodarki Stanów Zjednoczonych sprzyjały decyzje władz monetarnych (Rady Polityki Pieniężnej, Europejskiego Banku Centralnego, Rezerwy Federalnej).

Notowania akcji Grupy LOTOS w 2012 r. poruszały się w dwóch zasadniczych trendach. Przez pierwszą połowę roku walory uformowały trend boczny w warunkach podwyższonego wolumenu obrotów. Zdecydowane odbicie kursu z początku czerwca okazało się katalizatorem silnego trendu wzrostowego - ceny akcji LOTOS w ciągu roku zyskały 76,8%. Za jeden walor Spółki najniższą cenę płacono 11 stycznia 2012 r. (21,33 zł), najwyższą zaś 11 grudnia 2012 r. (43,00 zł).

W 2012 r. trend wzrostowy Grupy LOTOS przewyższył trend indeksów giełdowych WIG, WIG20 oraz sektorowego WIG-PALIWA, rosnąc znacznie powyżej rynku. Indeks spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT zwyżkował w tym czasie o 29,2%.

Średnio w analizowanym okresie podczas jednej sesji 282.163 akcji Spółki zmieniało właściciela, tj. o 25% mniej niż w poprzednim okresie. Łączna wartość obrotów wyniosła  2.013 mln zł, stanowiąc 1,07% wszystkich obrotów na GPW.       

Kapitalizacja rynkowa Grupy LOTOS na koniec 2012 r. wyniosła 5,351 mld zł.

Cena zamknięcia akcji Grupy LOTOS na koniec 2012 r. wyniosła 41,20 zł. Stopa zwrotu na akcję za 2012 r. wynosi 76,82%.

Notowane minimalne i maksymalne wartości na zamknięciu notowań rynku akcji zwykłych oraz kursy zamknięcia na GPW
Stan na koniec roku
Rok Kurs minimalny (zł) Kurs maksymalny (zł) Kurs zamknięcia (zł)
2010 25,05 37,85 36,35
2011 22,26 49,50 23,30
2012 21,30 43,78 41,20

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GPW.

 

W rozbiciu miesięcznym - rok 2012
Miesiąc Kurs minimalny (zł) Kurs maksymalny (zł) Kurs zamknięcia (zł)
Styczeń 21,30 26,37 26,10
Luty 25,72 28,98 28,00
Marzec 24,36 28,19 27,23
Kwiecień 27,33 31,90 28,35
Maj 23,30 28,92 23,30
Czerwiec 22,66 29,57 27,90
Lipiec 24,02 29,49 26,19
Sierpień 25,55 27,65 26,48
Wrzesień 26,60 32,00 31,40
Październik 29,50 33,98 33,65
Listopad 32,27 38,55 37,75
Grudzień 37,81 43,78 41,20

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GPW.

Stopa zwrotu
Stan na koniec roku
Rok Stopa zwrotu na koniec okresu (%) Stopa zwrotu na początku okresu (%)
2010 14,31 14,31
2011 -35,90 -35,90
2012 76,82 76,82

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GPW.

 

W rozbiciu miesięcznym - rok 2012
Miesiąc Stopa zwrotu na koniec okresu (%) Stopa zwrotu na początku okresu (%)
Styczeń 12,02 12,02
Luty 10,28 20,17
Marzec -2,02 16,87
Kwiecień 4,11 21,67
Maj -17,81 0,00
Czerwiec 17,67 19,74
Lipiec -6,13 12,40
Sierpień 5,00 13,65
Wrzesień 18,58 34,76
Październik 7,17 44,42
Listopad 12,18 62,02
Grudzień 9,14 76,82

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GPW.

 

Wolumen

Według danych warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych łączna wartość obrotów, tj. łączna wartość wszystkich transakcji zawartych dla papierów wartościowych Grupy LOTOS w 2012 r. wyniosła 2.013,15 mln zł. W tym okresie dokonano obrotu 54,10% akcji Spółki. Średni dzienny wolumen obrotu wynosił 282 tys. akcji na sesję.

Stan na koniec roku
Rok Wartość obrotów (mln zł) Udział w obrotach (%) Wskaźnik obrotu (%)* Średni wolumen na sesję
2010 3.684,33 0,88 53,40 234.464
2011 3.299,07 1,31 73,10 377.048
2012 2.013,15 1,07 54,10 282.163

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GPW.

* Wskaźnik obrotu – relacja urocznionych obrotów za bieżący okres i kapitalizacji giełdowej na koniec tego okresu.

 

W rozbiciu miesięcznym - rok 2012
Miesiąc Wartość obrotów (mln zł) Udział w obrotach (%) Wskaźnik obrotu (%) Średni wolumen na sesję
Styczeń 189,46 1,06 6,10 379 430
Luty 225,38 1,25 6,40 397 127
Marzec 214,68 1,11 6,20 368 315
Kwiecień 187,20 1,48 5,00 338 203
Maj 150,55 1,05 4,60 281 384
Czerwiec 170,11 1,10 5,00 321 139
Lipiec 116,84 0,74 3,40 201 949
Sierpień 82,41 0,57 2,40 140 576
Wrzesień 148,96 0,99 3,90 252 139
Październik 116,61 0,73 2,80 158 500
Listopad 193,81 1,29 4,30 266 366
Grudzień 217,14 1,50 4,10 310 169

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GPW.

 

Zakończenie roku 31 grudnia
Rok Liczba akcji Kapitalizacja na koniec okresu (mln zł) Wartość księgowa (mln zł) Zysk na jedną akcję (zł) C/Z* C/WK*
2010 129,87 4 720,8 7 513,5 5,23 6,95 0,63
2011 129,87 3 026,0 7 782,4 5,03 4,66 0,38
2012 129,87 5 351,0 9 062,4 7,11 5,80 0,59

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GPW oraz Spółki.

* W oparciu o cenę z końca roku.

 

Polityka dywidendy

Wypłaty dywidendy z zysków lat objętych strategią, tj. 2011-2015 podporządkowane są optymalizacji struktury finansowania Grupy Kapitałowej LOTOS. Strategia finansowa Grupy LOTOS zakłada wypłatę dywidendy na poziomie do 30% zysku netto.

Zarząd Spółki zarekomendował całość zysku netto za 2011 r. wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszami.

Uwzględniając rekomendację Zarządu, Walne Zgromadzenie 28 czerwca 2012 r. zdecydowało o przeznaczeniu zysku za 2011 r. na:

  • kapitał zapasowy w wysokości 306.169.935,90 zł,
  • zasilenie Funduszu Celowego na finansowanie przedsięwzięć społecznych w wysokości 1.500.000,00 zł.
Dywidenda i stopa dywidendy
Rok obrotowy Dywidenda (zł) Dywidenda na akcję (zł) Cena akcji
na koniec roku (zł)
Stopa dywidendy* (%)
2005 0,00 0,00 44,20 -
2006 40.932.000,00 0,36 49,30 0,73
2007 0,00 0,00 44,50 -
2008 0,00 0,00 11,95 -
2009 0,00 0,00 31,80 -
2010 0,00 0,00 36,35 -
2011 0,00 0,00 23,30 -

* Stopa dywidendy - stosunek wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję do ceny akcji.

 

Historyczne dywidendy na akcję
Rok obrotowy Dywidenda na akcję (zł) % zysku netto Dzień prawa do dywidendy* Dzień wypłaty dywidendy**
2005 0,00 0,00 - -
2006 0,36 10,06 11.06.2007 nie później niż 31.07.2007
2007 0,00 0,00 - -
2008 0,00 0,00 - -
2009 0,00 0,00 - -
2010 0,00 0,00 - -
2011 0,00 0,00 - -

* Dzień prawa do dywidendy - dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.
** Dzień wypłaty dywidendy - dzień, w którym wypłaca się dywidendę akcjonariuszom spółki.

 

Rekomendacje analityków domów maklerskich

Zgodnie z wiedzą Spółki w 2012 r. wydano 24 rekomendacje biur maklerskich (w tym również aktualziacje rekomendacji):

  • 1 rekomendację „Kupuj”,
  • 3 rekomendacje „Akumuluj”,
  • 6 rekomendacji „Trzymaj”,
  • 1 rekomendację „Redukuj”,
  • 13 rekomendacji „Sprzedaj”.

Cena docelowa akcji Grupy LOTOS wyceniana przez biura maklerskie wahała się w przedziale <19,40 zł ; 38,90zł>. Akcje Spółki w 2012 r. wyceniane były średnio na poziomie 26,58 zł.

Rynkowa wycena akcji Grupy LOTOS wahała się
w przedziale <21,30 zł ; 43,78 zł>. Walory Spółki zamknęły
2012 r. na poziomie 41,20 zł.

 

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×