Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Dokonania

 

Źródło: Opracowanie własne Grupy Kapitałowej LOTOS.

Całkowita sprzedaż Grupy Kapitałowej LOTOS w 2012 r. przekroczyła 10,1 mln ton, co oznacza 1% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. W największym stopniu przyczyniła się do tego zwiększona sprzedaż ciężkiego oleju opałowego, LPG oraz benzyny surowej. Podobnie jak w 2011 r. wzrosły wolumeny produktów naftowych kierowanych poza granice kraju. Zwiększyła się m.in. ilość sprzedawanych tam olejów napędowych, paliw lotniczych, benzyn silnikowych oraz ciężkich olejów opałowych. Odnotowaliśmy także sprzedaż ropy naftowej pochodzącej ze złóż litewskich, która została skierowana do odbiorców zewnętrznych.

 

 

 

 

 

Sprzedaż paliw silnikowych 

Na tle niezmiennie spadającego krajowego popytu na benzynę (-5,4% w 2012 r.), pozytywnym zjawiskiem okazał się wzrost sprzedaży krajowej tego produktu przez Grupę Kapitałową LOTOS o 1% w stosunku do 2011 r. Jednocześnie odnotowaliśmy wzrost o 14% (48 tys. ton) sprzedaży pozakrajowej, która trafiła na rynki krajów skandynawskich i Wielkiej Brytanii.

W 2012 r. w wyniku ujemnej dynamiki wzrostu krajowego popytu na olej napędowy (-9,4% w 2012 r.) sprzedaż krajowa Grupy Kapitałowej LOTOS tego paliwa spadła o 8% w stosunku do poprzedniego roku. Ekspansji sprzedaży w kraju nie sprzyjał także dynamiczny wzrost detalicznej ceny produktu. Korzystnym zjawiskiem okazało się pozyskanie koncernu Shell, jako klienta dla którego jesteśmy dominującym dostawcą oraz kontynuowanie współpracy ze Statoil i BP.

W tym samym okresie odnotowaliśmy trzykrotny wzrost sprzedaży diesla poza granice kraju, a jego udział w całkowitej pozakrajowej sprzedaży Grupy Kapitałowej LOTOS wyniósł ponad 10%. Odbiorcami tego produkty były państwa takie jak Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Finlandia, Czechy, Dania i Federacja Rosyjska.

Źródło: Opracowanie własne Grupy Kapitałowej LOTOS.

Źródło: Opracowanie własne Grupy Kapitałowej LOTOS.

Sprzedaż oleju napędowego do celów opałowych

Źródło: Opracowanie własne Grupy Kapitałowej LOTOS.

Spadek krajowej konsumpcji oleju napędowego do celów opałowych o ok. 13,9% w wyniku konkurencyjności innych paliw grzewczych sprawił, że w 2012 r. nasza sprzedaż tego produktu spadła o 16% w porównaniu do poprzedniego roku. Podobnie jak w ubiegłych latach, sprzedaż realizowana była wyłącznie na rynku krajowym.

Sprzedaż paliwa lotniczego 

Źródło: Opracowanie własne Grupy Kapitałowej LOTOS.

W porównaniu z 2011 r. całkowity wolumen sprzedanego paliwa lotniczego JET przez Grupę Kapitałową LOTOS wzrósł o 40%. Dominującym kanałem dystrybucji tego paliwa była sprzedaż morska, kierowana głównie do Szwecji, Rosji i na Litwę. Ponadto produkt sprzedawany był do Czech. W kraju sprzedaż prowadzona była w oparciu o odbiorców końcowych, instytucjonalnych oraz porty lotnicze. W 2012 r. głównym odbiorcą paliwa lotniczego był Petrolot, zajmujący się dystrybucją tego produktu w całym kraju oraz lotniska we Wrocławiu i Rzeszowie. W ramach sprzedaży krajowej realizowaliśmy także dostawy do odbiorców instytucjonalnych działających w przemyśle lotniczym. Z powodzeniem rozwijaliśmy sprzedaż do klientów indywidualnych, posiadających własne statki powietrzne lub prowadzących działalność w aeroklubach bądź na mniejszych lotniskach.

Sprzedaż produktów olejowych 

Źródło: Opracowanie własne Grupy Kapitałowej LOTOS.

Łączna sprzedaż produktów olejowych w 2012 r. utrzymała się na poziomie zbliżonym do 2011 r., osiągając wielkość ok. 260 tys. ton.

Dwa główne krajowe kanały dystrybucji stanowiły: sprzedaż hurtowa, realizowana m.in. przez Autoryzowanych Dystrybutorów i Partnerów LOTOS Oil oraz sprzedaż bezpośrednia.

W ramach sprzedaży hurtowej, która stanowi kanał o największym znaczeniu,  wprowadziliśmy w struktury handlowe na przełomie roku 2012 i 2013 Autoryzowanego Dystrybutora Branżowego do Żeglugi, co miało pozytywny wpływ na jej efektywność.

Głównymi odbiorcami produktów olejowych, poza granicami Polski, były kraje Unii Europejskiej, Azji Centralnej i Środkowej, Bliskiego Wschodu i Afryki. W 2012 r. do grona naszych odbiorców dołączyli partnerzy z Turkmenistanu, Macedonii i Jordanii. Istotnym wydarzeniem handlowym było zawarcie umowy intencyjnej w Azerbejdżanie z przedstawicielami KIA Motors odnośnie możliwości
wprowadzenia produktów LOTOS do autoryzowanych
sieci dystrybucji.

Sprzedaż asfaltów

Źródło: Opracowanie własne Grupy Kapitałowej LOTOS.

W stosunku do 2011 r. całkowita sprzedaż asfaltów spadła w 2012 r. o 24%. Spadek ten spowodowany był pogorszeniem sytuacji finansowej firm z branży budowlanej, a także kryzysem ekonomicznym w krajach Unii Europejskiej i związaną z nim redukcją inwestycji infrastrukturalnych.

Podobnie jak w latach poprzednich największą część wolumenu sprzedaży asfaltów stanowiła grupa asfaltów drogowych, której udział w sprzedaży wyniósł ok. 80%. Pozostały wolumen to asfalty modyfikowane i emulsje asfaltowe.

Głównym rynkiem sprzedaży poza Polską były kraje Unii Europejskiej, takie jak: Finlandia, Rumunia, Szwecja, Szwajcaria i Czechy.

W 2012 r. utrzymaliśmy pozycję lidera w sprzedaży zaawansowanych technologicznie asfaltów modyfikowanych, oferowanych pod nazwą MODBIT, co znalazło odzwierciedlenie w uzyskaniu dla produktu wyróżnienia Najwyższa Jakość Quality International.

Sprzedaż ciężkiego oleju opałowego 

Źródło: Opracowanie własne Grupy Kapitałowej LOTOS.

W 2012 r. wzrost całkowitej sprzedaży ciężkiego oleju opałowego wyniósł 18% w stosunku do roku poprzedniego. Zwiększenie wolumenu na poziomie 3% i 20% zanotowaliśmy odpowiednio na rynku krajowym i poza Polską. Miejsca, do których trafiał ciężki olej opałowy to głównie magazyny w Rotterdamie, porty Skandynawii i innych krajów bałtyckich. Głównymi odbiorcami były firmy z sektora energetycznego.

Sprzedaż LPG

Źródło: Opracowanie własne Grupy Kapitałowej LOTOS.

W 2012 r. odnotowaliśmy wzrost sprzedaży autogazu. Sytuacja ta była efektem rosnącego popytu na tańsze paliwo substytucyjne, jakim jest LPG, w obliczu rosnących cen pozostałych paliw silnikowych. Zwiększenie sprzedaży przez Grupę Kapitałową LOTOS było możliwe także dzięki wprowadzeniu do sieci rafineryjnej wysokociśnieniowego gazu ziemnego z nowego rurociągu.

Sieć stacji paliw LOTOS 

W 2012 r. intensywnie kontynuowaliśmy rozbudowę sieci stacji paliw LOTOS poprzez włączanie nowych obiektów w ramach dwóch modeli biznesowych, tj. w modelu stacji własnych oraz modelu stacji franczyzowych. W obu tych kanałach rozwijaliśmy stacje pod marką LOTOS w segmencie Premium oraz stacje pod marką LOTOS Optima w segmencie ekonomicznym.

Na koniec 2012 r. sieć stacji paliw LOTOS stanowiły:

Segment Premium
 • 152 stacje własne
 • 124 stacje franczyzowe
 • 28 stacji patronackich
Segment ekonomiczny
 • 71 stacji własnych
 • 30 stacji franczyzowych
 

Źródło: Opracowanie własne LOTOS Paliwa.
Legenda: DODO – stacje patronackie, DOFO – stacje franczyzowe,
CODO – stacje własne.

Do innych dokonań w segmencie sieci stacji paliw
w 2012 r. zaliczamy:

 1. rozszerzenie współpracy z flotami obcymi na wybranych stacjach własnych LOTOS;
 2. wprowadzenie do oferty LOTOS Biznes możliwości rozliczenia opłat drogowych w krajach Europy zachodniej i viaToll w Polsce;
 3. wdrożenie nowej koncepcji wizualizacji segmentu Premium w sieci stacji własnych i franczyzowych;
 4. wdrożenie konceptu gastronomicznego Cafe Punkt;
 5. pozyskanie pięciu nowych lokalizacji dla sieci stacji autostradowych;
 6. rozpoczęcie czwartej edycji programu Lojalnościowego LOTOS Navigator.

Istotnym obszarem działania sieci LOTOS jest sprzedaż pozapaliwowa. W tym zakresie głównymi kierunkami działań w 2013 r., podobnie jak w minionym roku, będą:

 • kontynuacja rozwoju kącików gastronomicznych Cafe Punkt,
 • poszerzanie oferty produktów gastronomicznych,
 • rozwój oferty myjni, w tym bezdotykowych.

 

LOTOS Optima po roku

Na koniec 2012 r. w sieci LOTOS Optima działało 101 obiektów, co dla spółki LOTOS Paliwa oznaczało podwojenie liczby placówek w tym segmencie w porównaniu z 2011 r. Setna stacja LOTOS Optima została otwarta w Białogardzie w woj. zachodniopomorskim. Obecnie placówki tej sieci działają już we wszystkich województwach na terenie kraju. Stacje własne LOTOS Optima oferują klientom olej napędowy, benzyny bezołowiowe 95 i 98 oraz, odpowiednio dopasowany do segmentu, asortyment produktów i usług dodatkowych.

Maciej Szozda

Wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS

Udany rok dla stacji LOTOS Optima

Ekspansja działających w segmencie ekonomicznym stacji LOTOS Optima, których liczba w roku 2012 uległa podwojeniu, to niewątpliwy sukces spółki LOTOS Paliwa w niełatwym dla branży paliwowej okresie.

Już ponad dwa lata temu zakładaliśmy dynamiczny rozwój placówek segmentu ekonomicznego i choć wówczas nasze zapowiedzi spotkały się ze sceptycznym przyjęciem rynku, zrealizowaliśmy nasz plan w stu procentach, bijąc jednocześnie polski rekord w liczbie włączonych do sieci nowych obiektów w jednym roku kalendarzowym. To osiągnięcie powtórzyliśmy również w mijającym, niełatwym przecież roku, co daje nam szczególne powody do dumy.

Do korzystania ze stacji LOTOS Optima skłaniają klientów najwyższej jakości paliwa w optymalnej cenie. W dzisiejszych czasach to bardzo mocny argument. Jeśli dodamy do tego dobre lokalizacje, odpowiednio dobrany asortyment towarów oraz wysoki standard usług, otrzymujemy receptę na sukces.

Warunki współpracy, jakie oferujemy partnerom są także bardzo dobre, a nasza oferta franczyzowa konkurencyjna. Składają się na nią przede wszystkim atrakcyjne opłaty licencyjne oraz bogaty pakiet inwestycyjny. Ważnym elementem oferty są również gwarancje badania jakości paliw na koszt LOTOS Paliwa oraz stabilnych dostaw paliw LOTOS oraz możliwość prowadzenia zoptymalizowanej polityki cenowej w oparciu o narzędzia światowego lidera w tej dziedzinie. Z naszego doświadczenia wynika, że potencjalni partnerzy przywiązują dużą wagę także do oferowanej przez nas opcji promowania własnej marki. Dajemy taką możliwość, gdyż prócz spójnego z siecią wizerunku stacji, operator może promować swoją firmę, umieszczając jej nazwę lub znak na pylonie cenowym wspólnie z marką LOTOS.

Oferta LOTOS Optima to propozycja dla wszystkich firm, pragnących współpracować ze spółką LOTOS Paliwa, także tych, które już z nami współdziałają w segmencie Premium. Jeśli takie firmy w ramach umowy franczyzowej chcą zróżnicować ofertę, mogą to zrobić, uruchamiając stację lub kilka stacji LOTOS Optima i poszerzając tym samym swoje portfolio o segment ekonomiczny.

Mimo niełatwej sytuacji na rynku paliw zamierzamy nadal  dynamicznie rozwijać naszą ofertę w tym zakresie. Miniony rok potwierdził, że rozwój sieci w segmencie ekonomicznym to dobry kierunek, dlatego w tym zakresie nie planujemy w 2013 roku żadnych zmian. Sukces LOTOS Optima to nie tylko rosnąca liczba stacji, ale również gwarancja jakości sprzedawanych produktów i usług oraz profesjonalna obsługa klientów. Te trzy kluczowe parametry były dla nas priorytetem w latach 2011-2012 i podobnie będzie w tym roku.

Liczba naszych stacji rośnie zarówno z siecią powstających dróg, jak i poprzez budowę i otwieranie zupełnie nowych obiektów, a także adaptację już istniejących placówek. W tym miejscu warto podkreślić, że wszystkie powstają w nowej spójnej wizualizacji, korzystnie wyróżniającej nasze stacje spośród konkurencyjnych placówek segmentu ekonomicznego.
Postawiliśmy na nowoczesny wygląd budynku stacji i jego jasną kolorystykę, która w połączeniu z żółtym liternictwem jest nie tylko unikalna na rynku, ale została także bardzo korzystnie odebrana przez klientów, postrzegających ją jako nowoczesną, atrakcyjną i dobrze dopasowaną do segmentu, w jakim funkcjonują stacje LOTOS Optima. Stacje nie są duże, ale doskonale dopasowane do lokalizacji o mniejszym potencjale.

Jestem przekonany, że 2013 rok potwierdzi sukces naszej koncepcji rozwoju sieci stacji paliw.

Logistyka 

Grupa LOTOS prowadzi intensywne działania mające na celu systematyczne usprawnianie procesu logistyki i dystrybucji produktów, surowców i komponentów. Działania te obejmują optymalizację wykorzystywanej siatki baz paliw, transportu kolejowego, morskiego i samochodowego z uwzględnieniem oczekiwań klientów, okresowych wahań sprzedaży oraz dążeniem do ograniczania kosztów w całym łańcuchu logistycznym.

W 2012 r. rozszerzyliśmy zakres usług logistycznych poprzez wdrożenie nowych systemów informatycznej wymiany danych, poszerzenie oferty dystrybucji paliw oraz istotne usprawnienie procesu zarządzania logistyką wtórną. Jednocześnie prowadziliśmy prace przygotowawcze do uruchomienia pełnej automatyzacji i centralizacji procesu obsługi kierowców w bazach własnych. Planowana realizacja tego projektu w 2013 r. pozwoli na spełnienie oczekiwań klientów, standaryzację pracy oraz poprawę efektywności kosztowej.

Sprawnie funkcjonujący system logistyczny pozwolił na zapewnienie bezpieczeństwa dystrybucji Grupie Kapitałowej LOTOS, spełnienie obowiązujących wymogów ustawowych dotyczących tworzenia, utrzymywania i rotacji zapasów obowiązkowych oraz wykonanie Narodowego Celu Wskaźnikowego w zakresie ilości biokomponentów wprowadzanych do obrotu.

W 2012 r. Grupa LOTOS osiągnęła dodatkowe przychody z tytułu świadczenia usług logistycznych również dla firm spoza grupy kapitałowej, w tym usług rotacji paliw oraz sprzedaży na rynku tzw. „usługi biletowej” polegającej na utrzymywaniu w imieniu klientów zapasów obowiązkowych paliw.

Logistyka morska

Logistyka morska jest ważnym elementem w łańcuchu logistycznym Grupy Kapitałowej LOTOS. Połączenie rurociągami produktowymi rafinerii w Gdańsku z bazą przeładunkową paliw płynnych w Porcie Północnym daje nam znaczącą przewagę logistyczną. Transport morski stanowi główną drogę wysyłek eksportowanych przez Grupę LOTOS produktów naftowych oraz istotną część dostaw surowców i komponentów do produkcji. Niewielki spadek w 2012 r. liczby tankowców przewożących ładunki Spółki w eksporcie i imporcie w stosunku do poprzedniego roku należy przypisywać głównie optymalizacji wielkości ładunków (większe ładunki eksportowanych produktów naftowych, szczególnie ciężkiego oleju opałowego) oraz zmianie struktury dostawców biokomponentów (znaczący udział dostaw od krajowych podmiotów).

Baza Przeładunkowa Paliw Płynnych, należąca do Naftoportu, stwarza możliwości przeładunku zbiornikowców o zanurzeniu do 15 m i możliwość załadunku do 150 tys. ton ropy lub produktów naftowych. Dzięki temu Grupa LOTOS efektywnie eksportuje nadwyżki produkcyjne, lokując je głównie na rynkach krajów skandynawskich, północno-zachodniej Europy oraz krajów nadbałtyckich. Bezpośrednie połączenie z portem ułatwia także organizację i prowadzenie importu produktów naftowych, przede wszystkim komponentów oleju napędowego i lekkiego oleju opałowego.

Położenie rafinerii Grupy LOTOS w pobliżu morskiego terminala przeładunkowego ropy naftowej pozwala na dywersyfikację dostaw surowca, umożliwia dostawy ropy naftowej pochodzącej z własnych złóż na Bałtyku i na Litwie, a w przyszłości również z Morza Północnego.

Konsekwentnie dążymy do przejmowania w dostawach morskich gestii transportowej, czyli kontrolowania transportu na jak najdłuższym odcinku łańcucha dostaw, od frachtowania statków po formalną obsługę transportu morskiego. Zapewnia to większą kontrolę i usprawnia proces planowania przeładunków w portach morskich, pozwalając minimalizować przypadki przestoju statków i optymalizować związane z tym koszty. W 2012 r. Grupa LOTOS przejęła większość czynności związanych z samodzielnym pozyskiwaniem tonażu do przewozów morskich, rezygnując z pośrednictwa firm zewnętrznych.

Sytuacja majątkowa

W 2012 r. rozpoczęliśmy prace związane z przygotowaniem kompleksowej modernizacji bazy paliw w Poznaniu. Zakończenie inwestycji planujemy w 2014 r. Projekt zostanie sfinansowany ze środków własnych.

W minionym roku kontynuowaliśmy prace projektowe związane z budową morskiego terminala przeładunkowego na Martwej Wiśle w bezpośrednim sąsiedztwie rafinerii w Gdańsku. Projekt ma na celu umożliwienie przeładunków komponentów i produktów o jednostkowych wolumenach do 5 tys. ton w eksporcie i imporcie na własnym nabrzeżu Grupy LOTOS.

Spółka LOTOS Kolej w 2012 r. dysponowała parkiem ok. 3,6 tys. wagonów oraz blisko 100 lokomotywami, w tym jednymi z najnowocześniejszych na rynku lokomotywami elektrycznymi Bombardier TRAXX MS/DC i Siemens ES64F4 oraz pociągowymi lokomotywami spalinowymi TRAXX DE.

Transport kolejowy

W celu optymalnego wykorzystania aktywów spółki Grupy Kapitałowej LOTOS zlecają transport kolejowy swoich produktów spółce LOTOS Kolej, która oferuje kompleksową usługę przewozową. Obejmuje ona wszystkie etapy kolejowego transportu towarów wraz z serwisem technicznym taboru. Spółka jest jedynym prywatnym przewoźnikiem w Polsce, który posiada potencjał do obsługi nie tylko przewozów całopociągowych, ale również przewozów pojedynczych wagonów, co stanowi istotną przewagę konkurencyjną na rynku. LOTOS Kolej dysponuje nowatorskim systemem logistyki kolejowej, pozwalającym m.in. w czasie rzeczywistym monitorować położenie i parametry techniczno-handlowe każdego uruchamianego pociągu. Spółka należy do ścisłej czołówki pod względem wykorzystywania najnowocześniejszych lokomotyw w kraju, co wpływa na zwiększenie efektywności przewozów i jest gwarancją jakości świadczonych usług.

Stały rozwój spółki spowodował, że obecnie LOTOS Kolej posiada potencjał pozwalający w pełni zabezpieczyć potrzeby przewozowe spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej LOTOS i w coraz większym stopniu świadczyć usługi przewozowe dla podmiotów zewnętrznych.

W 2012 r. LOTOS Kolej przewiozła ogółem ok. 10,6 mln ton, z czego na potrzeby kontrahentów spoza grupy kapitałowej ponad 4,4 mln ton.

LOTOS Kolej należy do czołowych przewoźników kolejowych w Polsce, zajmując drugie miejsce z udziałem w rynku na poziomie 8,21%.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Grupy Kapitałowej LOTOS.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Transportu Kolejowego, styczeń 2013 r.

×

×

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×