Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Podejście do zarządzania

 

Grupa LOTOS prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą w Polsce, na Litwie i w Norwegii poprzez spółkę LOTOS Petrobaltic S.A.

LOTOS Petrobaltic odpowiada za działalność operacyjną bezpośrednio w kraju, na Litwie prowadzi ją za pośrednictwem AB LOTOS Geonafta z siedzibą w Gargždai wraz z jej spółkami zależnymi, natomiast w Norwegii poprzez LOTOS Exploration and Production Norge AS z siedzibą w Stavanger. Ponadto, w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic funkcjonują spółki pełniące działalność pomocniczą: Grupa Miliana i Energobaltic Sp. z o.o.

Działalność Grupy Miliana obejmuje usługi logistyki morskiej. Spółka realizuje zadania za pomocą sześciu jednostek własnych: zbiornikowca, dwóch statków dozorowych, dwóch holowników oraz statku badawczego. Grupa Miliana czarteruje także jednostki zewnętrzne: tankowce i wielozadaniowe holowniki.

Energobaltic założono w celu zagospodarowania gazu towarzyszącego wydobyciu ropy naftowej na Morzu Bałtyckim. Spółka z siedzibą we Władysławowie produkuje energię elektryczną, cieplną, LPG i kondensat gazowy, wykorzystując gaz odpadowy z morskiej kopalni ropy B3. 

Według stanu na 31 grudnia 2012 r. łączne zasoby ropy naftowej Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic klasyfikowane w kategorii 2P, wynoszą 6,95 mln ton (53,2 mln bbl), a w kategorii 2C 1,39 mln ton (10,6 mln bbl), natomiast zasoby gazu ziemnego, klasyfikowane według kategorii 2P, wynoszą 0,48 mld m3, a w kategorii 2C 6,46 mld m3.

Działalność wydobywcza w Polsce – Morze Bałtyckie

LOTOS Petrobaltic jest właścicielem siedmiu koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie kopalin w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego: Gotlandia, Łeba, Rozewie, Gaz Północ, Gaz Południe, Sambia E, Sambia W. Łączna powierzchnia posiadanych koncesji poszukiwawczych to ponad 7 tys. km2. W Ministerstwie Środowiska są obecnie dwa wnioski o przyznanie koncesji poszukiwawczej na obszarach Słupsk E i Słupsk W.

LOTOS Petrobaltic posiada cztery koncesje, umożliwiające prowadzenie wydobycia węglowodorów:

  • koncesja eksploatacyjna na złożu B3: złoże ropy naftowej i towarzyszącego jej gazu ziemnego zlokalizowane ok. 73 km na północ od Rozewia, eksploatowane od 1992 r. Analizuje się możliwość wydłużenia wydobycia ropy naftowej poza 2016 r.
  • koncesja eksploatacyjna na złożu B8: złoże ropy naftowej i towarzyszącego jej gazu ziemnego zlokalizowane ok. 70 km na północ od Jastarni (B8). Koncesja ważna do 2031 r. Złoże jest w trakcie zagospodarowania.
  • koncesje eksploatacyjne na złożach gazu ziemnego B4 i B6 ważne do 2032 r. Trwa przygotowanie do zagospodarowania złóż przy udziale firmy CalEnergy Resources Poland, w ramach zawartej w 2012 r. umowy o współpracy.

Według stanu na 31 grudnia 2012 r. zasoby ropy naftowej LOTOS Petrobaltic na Morzu Bałtyckim klasyfikowane w kategorii 2P, wynoszą 4,17 mln ton (32,3 mln bbl), a w kategorii 2C 1,35 mln ton (10,4 mln bbl), natomiast zasoby gazu ziemnego, klasyfikowane według kategorii 2P, wynoszą 0,48 mld m3, a w kategorii 2C 6,46 mld m3.

W 2012 r. LOTOS Petrobaltic prowadził na Morzu Bałtyckim eksploatację złoża B3 oraz, w ramach testów produkcyjnych, eksploatację złoża B8. Łączne wydobycie ropy naftowej ze złóż bałtyckich wyniosło w raportowanym okresie 187,7 tys. ton, natomiast wydobycie gazu ziemnego wyniosło 20,9 mln Nm3.

Działalność wydobywcza na Litwie

Na terenie Republiki Litewskiej LOTOS Petrobaltic prowadzi działalność za pośrednictwem spółki zależnej AB LOTOS Geonafta, w której posiada 100% udziałów. W skład Grupy Kapitałowej AB LOTOS Geonafta wchodzą: UAB Genciu Nafta, UAB Manifoldas i UAB Minijos Nafta.

Podstawowym obszarem działalności Grupy Kapitałowej AB LOTOS Geonafta jest poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej oraz świadczenie usług wiertniczych na Litwie. Spółka prowadzi również handel ropą naftową. Łącznie grupa kapitałowa eksploatuje 15 złóż naftowych.

Według stanu na 31 grudnia 2012 r. zasoby ropy naftowej w ramach Grupy Kapitałowej AB LOTOS Geonafta, klasyfikowane w kategorii 2P, wynoszą 1,1 mln ton (8,1 mln bbl).

Wydobycie ropy naftowej w Grupie Kapitałowej AB LOTOS Geonafta wyniosło w 2012 r. 74,6 tys. ton. Litewskie spółki będą dążyły do osiągnięcia w 2015 r. wydobycia ropy naftowej na poziomie ok. 100 tys. ton rocznie.

Działalność wydobywcza w Norwegii – Norweski Szelf Kontynentalny

Za rozwój działalności na Norweskim Szelfie Kontynentalnym odpowiada LOTOS Exploration & Production Norge (LOTOS Norge). Obecnie Spółka jest udziałowcem w siedmiu koncesjach na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej (PL 643, PL 503/503B, PL 498, PL 497/497B, PL 655, PL 455, PL 316/316B). W przypadku trzech licencji LOTOS Norge pełni funkcję operatora (PL 503/503B, PL 498 i PL 455).

Jednym z aktywów LOTOS Norge jest 20% udziałów w koncesji PL 316/316B, gdzie - w ramach konsorcjum, w którym rolę operatora pełni kanadyjska spółka Talisman Energy - realizowane jest zagospodarowanie złoża Yme. W procesie tym napotkano szereg problemów, które uniemożliwiły rozpoczęcie wydobycia. Po stwierdzeniu w 2012 r. pęknięć podpór nóg platformy i niedostarczeniu odpowiednich certyfikatów bezpieczeństwa przez właściciela i dostawcę platformy – firmę SBM, operator ewakuował pracowników platformy i wstrzymał prowadzenie prac. Obecnie działania Grupy LOTOS w ramach projektu Yme koncentrują się na zabezpieczeniu strategicznych interesów koncernu oraz odzyskaniu kapitału dotychczas w niego zaangażowanego.

Na terenie pozostałych sześciu koncesji prowadzone są prace poszukiwawcze związane z oceną ich potencjału i potwierdzeniem zidentyfikowanych zasobów geologicznych. LOTOS Norge uczestniczył także w rundach koncesyjnych APA zorganizowanych przez Norweskie Ministerstwo Ropy i Gazu.

Według stanu na 31 grudnia 2012 r. zasoby ropy naftowej LOTOS Norge klasyfikowane w kategorii 2P, wynoszą 1,73 mln ton (12,9 mln bbl). Z uwagi na opóźnienie w realizacji projektu Yme nie rozpoczęto dotychczas wydobycia z obszaru Norweskiego Szelfu Kontynentalnego.

×

×

×

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×