Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS

 
 
  PLN’000 PLN’000 EUR’000 EUR’000
Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS S.A. za rok zakończony 31.12.2012 za rok zakończony 31.12.2011 za rok zakończony 31.12.2012 za rok zakończony 31.12.2011
Przychody ze sprzedaży 33.111.000 29.259.586 7.933.439 7.067.362
Zysk operacyjny 301.073 1.085.473 72.137 262.185
Zysk przed opodatkowaniem 361.202 551.379 86.544 133.180
Zysk netto 922.970 649.322 221.145 156.837
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 922.943 648.994 221.139 156.758
Zysk netto przypisany udziałom niekontrolującym 27 328 6 79
Całkowite dochody ogółem 1.280.238 277.628 306.747 67.058
Całkowite dochody ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1.280.225 277.271 306.744 66.972
Całkowite dochody ogółem przypisane udziałom niekontrolującym 13 357 3 86
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1.347.080 902.359 322.762 217.956
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (838.051) (846.943) (200.798) (204.571)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (883.278) (35.582) (211.635) (8.594)
Przepływy pieniężne netto razem (374.249) 19.834 (89.671) 4.791
Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 7,11 5,00 1,70 1,21
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 7,11 5,00 1,70 1,21
         
  PLN’000 PLN’000 EUR’000 EUR’000
  stan na 31.12.2012 stan na 31.12.2011 stan na 31.12.2012 stan na 31.12.2011
Aktywa razem 20.056.379 20.423.220 4.905.919 4.623.986
Kapitały własne przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 9.061.740 7.781.436 2.216.560 1.761.781
Udziały niekontrolujące 699 947 171 214
Kapitały własne razem 9.062.439 7.782.383 2.216.731 1.761.996

W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na EUR zastosowano następujące kursy wymiany:

Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy:

 

na dzień 31.12.2012 na dzień 31.12.2011

1 EUR = 4,0882 PLN

1 EUR = 4,4168 PLN

Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:

za rok zakończony
31.12.2012
za rok zakończony
31.12.2011
EUR = 4,1736 PLN EUR = 4,1401 PLN

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×