Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Skonsolidowane sprawozdanie
zmian w kapitale własnym

 

Skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitale własnym za rok 2012

(w tysiącach złotych) Nota Kapitał podstawowy Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych Zyski zatrzymane Różnice kursowe z przeliczenia Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej Udziały niekontrolujące Kapitały własne razem
1 stycznia 2012   129.873 1.311.348 (419.281) 6.700.396 59.100 7.781.436 947 7.782.383
Zysk netto   - - - 922.943 - 922.943 27 922.970
Inne całkowite dochody (netto)   - - 382.480 - (25.198) 357.282 (14) 357.268
Całkowite dochody ogółem   - - 382.480 922.943 (25.198) 1.280.225 13 1.280.238
Wykup akcji od udziałowców niekontrolujących 2 - - - 79 - 79 (261) (182)
31 grudnia 2012   129.873 1.311.348 (36.801) 7.623.418 33.902 9.061.740 699 9.062.439
                   
1 stycznia 2011   129.873 1.311.348 (739) 6.046.056 12.281 7.498.819 14.658 7.513.477
Zysk netto   - - - 648.994 - 648.994 328 649.322
Inne całkowite dochody (netto)   - - (418.542) - 46.819 (371.723) 29 (371.694)
Całkowite dochody ogółem   - - (418.542) 648.994 46.819 277.271 357 277.628
Zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy   - - - 1.080 - 1.080 (214) 866
Wykup akcji od udziałowców niekontrolujących   - - - 4.266 - 4.266 (13.854) (9.588)
31 grudnia 2011   129.873 1.311.348 (419.281) 6.700.396 59.100 7.781.436 947 7.782.383

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×