Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Skonsolidowane sprawozdanie
z przepływów pieniężnych

 

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2012

(w tysiącach złotych) Nota za rok zakończony
31 grudnia 2012
za rok zakończony
31 grudnia 2011
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej      
Zysk netto   922.970 649.322
Korekty:   488.352 435.042
Podatek dochodowy 10.1 (561.768) (97.943)
Udziały w zyskach jednostek stowarzyszonych, wycenianych metodą praw własności 16 - (2.896)
Amortyzacja 21 666.590 608.608
(Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych   (131.686) 284.656
Odsetki i dywidendy    197.801 145.912
(Zyski)/Straty z tytułu działalności inwestycyjnej   981.752 182.728
Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych   (117.772) 130.430
Zmniejszenie/(Zwiększenie) stanu należności z tytułu dostaw i usług 21 449.852 (372.659)
(Zwiększenie) stanu pozostałych aktywów 21 (201.167) (138.173)
(Zwiększenie) stanu zapasów 21 (108.783) (1.352.908)
(Zmniejszenie)/Zwiększenie stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług 21 (644.199) 983.674
(Zmniejszenie)/Zwiększenie stanu pozostałych zobowiązań i rezerw 21 (72.409) 48.923
Zwiększenie stanu świadczeń pracowniczych 30.141 11.608
Inne korekty   - 3.082
Podatek dochodowy zapłacony   (64.242) (182.005)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej   1.347.080 902.359
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej      
Dywidendy otrzymane   567 514
Odsetki otrzymane   9.316 3.135
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych   27.727 13.676
Sprzedaż długoterminowych aktywów finansowych   550 680
Spłata udzielonych pożyczek   1.536 308
Utrata kontroli nad jednostką zależną po odjęciu zbytych środków pieniężnych   78.000 1.104
Inne wpływy z tytułu aktywów finansowych   - 971
Inne wpływy inwestycyjne   138 -
Zakup rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych 21 (757.925) (677.995)
Zakup długoterminowych aktywów finansowych   (13.017) (16.256)
Udzielone pożyczki   - (1.805)
Nabycie jednostki zależnej po odjęciu przejętych środków pieniężnych 2 (129.132) (108.879)
Lokaty zarezerwowane na remont postojowy   (45.721) (38.106)
Depozyty zabezpieczające   586 (8.639)
Środki przekazane na fundusz likwidacji kopalń 31.1 (1.886) (1.898)
Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych   (8.790) (13.749)
Inne wydatki inwestycyjne   - (4)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   (838.051) (846.943)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej      
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek   542.530 876.876
Emisja obligacji   362.367 572.712
Przepływy środków pieniężnych wynikające ze zmian w udziale
w jednostkach zależnych nie skutkujące utratą kontroli
  (182) (9.726)
Inne wpływy finansowe   - 2.216
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek   (1.171.040) (597.082)
Wykup obligacji   (364.000) (628.000)
Zapłacone odsetki   (205.132) (137.075)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   (15.234) (8.532)
Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych   (32.534) (106.912)
Inne wydatki finansowe   (53) (59)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej   (883.278) (35.582)
Przepływy pieniężne netto razem   (374.249) 19.834
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   (27.958) 23.485
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 21 (402.207) 43.319
Środki pieniężne na początek okresu 21 161.552 118.233
Środki pieniężne na koniec okresu 21 (240.655) 161.552

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×