Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

6. Zmiana danych prezentowanych
we wcześniejszych okresach sprawozdawczych, zmiana zasad rachunkowości oraz korekty błędów

 

Przy sporządzeniu niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, Grupa zastosowała takie same zasady rachunkowości i metody wyliczeń, jak przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011.

Grupa dokonała zmian prezentacyjnych w układzie pozycji sprawozdawczych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, sprawozdaniu z sytuacji finansowej, sprawozdaniu z przepływów pieniężnych oraz sprawozdaniu zmian w kapitale własnym i w konsekwencji także w zakresie wybranych not objaśniających. Zmiany obejmowały wyodrębnienie wybranych pozycji sprawozdawczych bądź połączenie tytułów w pozycje zbiorcze, a także doprecyzowanie lub rozszerzenie ujawnień dla wybranych zagadnień prezentowanych w sprawozdaniu finansowym za rok 2012.  Ponadto dokonano dostosowania nazewnictwa pozycji sprawozdawczych do obowiązujących, aktualnie stosowanych w standardach MSSF. Zmiany te miały na celu zwiększenie użyteczności sprawozdania finansowego dla potrzeb odbiorców informacji w nim zawartych, przy zachowaniu zgodności z obowiązującymi regulacjami MSSF, bez wpływu na sposób wyceny pozycji sprawozdawczych, jak również bez istotnego wpływu na zakres danych objętych sprawozdaniem finansowym za rok 2012 w stosunku do danych objętych sprawozdaniem finansowym za rok 2011. Zgodnie z wymogami standardu MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych, Grupa dokonała stosownych przekształceń danych porównywalnych na dzień 31 grudnia i 1 stycznia 2011 roku  oraz ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym za rok 2012.

Ponadto Grupa na dzień 31 grudnia 2012 roku, po dokonaniu przeglądu zapisów MSR 12 „Podatek dochodowy” (par. 40), rozwiązała zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego od różnic kursowych z przeliczenia jednostek zagranicznych w kwocie 13.863 tys. zł.


Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×