Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

25. Zyski zatrzymane

 

Na zyski zatrzymane składają się kapitały tworzone i wykorzystywane według zasad określonych przepisami prawa i postanowieniami aktów założycielskich oraz wyniki bieżącego okresu sprawozdawczego.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku w Grupie LOTOS S.A. wystąpiły ograniczenia do przekazywania funduszy w postaci dywidend, szerzej opisane w Nocie 12 Dodatkowych informacji i objaśnień.

25.1 Ograniczenia zdolności jednostek zależnych do przekazywania funduszy Jednostce Dominującej w postaci dywidend

W latach 2011 i 2012 w Grupie Kapitałowej LOTOS wystąpiły ograniczenia zdolności jednostek zależnych do przekazywania funduszy Grupie LOTOS S.A. w postaci dywidend, które wynikały z następujących okoliczności:

  • Zapisy umowy zawartej w dniu 16 grudnia 2004 roku pomiędzy spółką LOTOS Paliwa Sp. z o.o. a Bankiem Pekao S.A. i PKO BP S.A. ograniczały wartość nadwyżki gotówki wypracowanej w roku obrotowym przez spółkę LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy od spełnienia określonych wskaźników.
  • W spółce AB LOTOS Geonafta występują ograniczenia w wypłacie dywidend wynikające z zawartych w dniu 5 kwietnia i 27 września 2012 roku umów kredytowych, które ograniczają taką wypłatę od uzyskania wcześniejszej zgody banku.
  • W spółce LOTOS Exploration and Production Norge AS występują ograniczenia w wypłacie dywidend wynikające z zawartej w dniu 17 grudnia 2010 roku umowy kredytowej. Zapisy umowy kredytowej ograniczają wypłatę dywidend, jeżeli taka wypłata stanowiłaby w uzasadnionej opinii banku zagrożenie dla terminowej obsługi kredytu.
  • Zapisy umowy kredytowej z dnia 14 grudnia 2010 roku zawartej między Nordea Bank Polska and Nordea Bank Finland a AB LOTOS Geonafta (poprzednio AB LOTOS Baltija) i LOTOS Petrobaltic S.A, która była gwarantem (poręczycielem), ograniczały wartość nadwyżki finansowej wypracowanej w roku obrotowym przez LOTOS Petrobaltic S.A. przeznaczonej na wypłatę dywidendy od spełnienia określonych wskaźników finansowych, wyliczonych na podstawie sprawozdania finansowego spółki LOTOS Petrobaltic S.A. W dniu 16 kwietnia 2012 roku dokonano spłaty kredytu udzielonego na podstawie ww. umowy.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku obowiązywało ograniczenie do wypłaty dywidend przez spółki: LOTOS Paliwa Sp. z o.o., AB LOTOS Geonafta, LOTOS Exploration and Production Norge AS.


Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×