Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Skonsolidowane sprawozdanie z pozycji finansowej

 
mln zł 4Qn12 3Qn12 2Qn12 1Qn12 4Qn11 3Qn11 2Qn11 1Qn11
Aktywa 20 056,4 20 357,9 19 959,0 20 472,4 20 423,2 20 466,1 19 576,7 19 044,3
Aktywa trwałe 11 505,6 11 215,3 11 231,3 11 478,8 11 582,2 11 565,7 11 270,8 11 228,9
Aktywa obrotowe, z tego: 8 548,4 9 140,9 8 726,0 8 991,8 8 731,9 8 782,2 8 196,1 7 815,4
  Zapasy 5 965,7 5 834,8 5 790,6 6 190,6 5 855,8 5 766,2 5 270,9 4 742,1
  Należności 1 974,7 2 563,8 2 356,1 2 275,1 2 322,9 2 448,0 2 361,3 2 343,4
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 268,3 480,8 367,5 301,7 383,7 390,2 342,0 520,1
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 2,4 1,7 1,7 1,8 109,1 118,2 109,8 0,0
                 
Kapitał własny i zobowiązania 20 056,4 20 357,9 19 959,0 20 472,4 20 423,2 20 466,1 19 576,7 19 044,3
Kapitał podstawowy 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji 1 311,3 1 311,3 1 311,3 1 311,3 1 311,3 1 311,3 1 311,3 1 311,3
Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych -36,8 -129,9 -385,1 -142,4 -419,3 -272,6 201,4 133,5
Zyski zatrzymane 7 623,4 7 394,6 6 768,6 7 297,5 6 700,4 6 625,2 6 956,6 6 685,3
Różnice kursowe z przeliczenia 33,9 37,0 44,1 33,1 59,1 53,6 7,8 6,3
Kapitał własny akcjon. Jednostki Dominującej 9 061,7 8 742,9 7 868,8 8 629,4 7 781,4 7 847,4 8 607,0 8 266,3
Udziały niekontrolujące 0,7 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0 3,4
Kapitał własny razem 9 062,4 8 743,8 7 869,7 8 630,4 7 782,4 7 848,5 8 608,0 8 269,7
Zobowiązania, z tego: 10 994,0 11 614,1 12 089,3 11 842,0 12 640,8 12 617,6 10 968,7 10 774,6
Kredyty i pożyczki długoterminowe 4 315,6 4 364,1 4 891,4 4 483,4 4 983,9 6 311,8 4 381,3 4 385,8
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 2 075,0 2 302,4 2 409,2 2 705,1 2 407,7 998,5 2 219,7 1 828,8

Dług i kapitał zaangażowany

Dług finansowy 6 390,6 6 666,5 7 300,6 7 188,5 7 391,6 7 310,3 6 601,0 6 214,6
Dług netto 6 122,3 6 185,7 6 933,1 6 886,8 7 007,9 6 920,1 6 259,0 5 694,5
Kapitał zaangażowany 15 184,7 14 929,5 14 802,8 15 517,2 14 790,3 14 768,6 14 867,0 13 964,2

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×