Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów narastająco

 
narastająco mln zł 4Qn12 3Qn12 2Qn12 1Qn12 4Qn11 3Qn11 2Qn11 1Qn11
Przychody ze sprzedaży 33 111,0 24 785,2 16 216,4 7 832,3 29 259,6 20 894,1 13 296,6 6 515,2
Koszt własny sprzedaży -30 327,5 -22 619,3 -15 027,1 -7 084,1 -26 572,4 -19 063,2 -11 913,9 -5 783,7
Zysk na sprzedaży 2 783,5 2 165,9 1 189,3 748,2 2 687,2 1 830,9 1 382,7 731,5
Odpis z tytułu trwałej utraty wartości firmy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Koszty sprzedaży -1 054,8 -772,1 -505,8 -242,9 -1 000,3 -729,8 -469,2 -222,3
Koszty ogólnego zarządu -463,8 -316,6 -208,5 -105,8 -432,3 -298,0 -198,0 -100,5
Pozostałe przychody operacyjne 47,6 23,3 13,6 5,9 41,7 32,9 27,4 7,0
Pozostałe koszty operacyjne -1 090,1 -960,1 -952,0 -7,4 -337,9 -20,7 -15,8 -5,5
Efekt rozliczenia stopniowego przejęcia kontroli (AB LOTOS Geonafta) 57,7 0,0 0,0 0,0 126,4 126,4 126,4 126,4
Utrata kontroli nad jednostką zależną 21,0 21,0 21,0 21,0 0,7 0,7 0,7 0,7
Zysk/(Strata) operacyjny 301,1 161,4 -442,4 419,0 1 085,5 942,4 854,2 537,3
Przychody finansowe 302,0 223,5 28,5 377,0 22,3 17,8 286,6 239,0
Koszty finansowe -241,9 -186,6 -136,8 -59,0 -559,3 -332,3 -75,9 -27,6
Udziały w zyskach  jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 2,9 2,9 2,9
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 361,2 198,3 -550,7 737,0 551,4 630,8 1 067,8 751,6
Podatek dochodowy 561,8 495,9 618,8 -139,9 97,9 -55,5 -161,2 -115,0
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej 923,0 694,2 68,1 597,1 649,3 575,3 906,6 636,6
 - przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 923,0 694,2 68,2 597,0 649,0 574,9 906,3 636,3
 - przypadający udziałom niekontrolującym 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3
                 
Inne całkowite dochody 357,2 267,2 19,2 250,9 -371,7 -230,6 197,7 128,2
 - różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych -39,1 -27,3 -18,6 -32,1 57,8 51,0 -5,4 -7,5
 - rachunkowość zabezpieczeń przepływów pienięznych 472,2 357,2 42,3 341,8 -516,9 -335,9 249,4 165,7
 - podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów -75,9 -62,7 -4,5 -58,8 87,4 54,3 -46,3 -30,0

Akcyza i opłata paliwowa

Akcyza i opłata paliwowa 9 819,3 7 324,9 4 711,2 2 229,9 9 368,5 6 853,6 4 303,9 1 987,5

EBITDA

Amortyzacja 666,6 494,4 329,9 165,3 608,6 439,8 273,4 123,5
EBITDA 967,7 655,8 -112,5 584,3 1 694,1 1 382,2 1 127,6 660,8

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×