Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów kwartalnie

 
kwartalnie mln zł 2012 4Q12 3Q12 2Q12 1Q12 2011 2010 2009 2008
Przychody ze sprzedaży 33 111,0 8 325,8 8 568,8 8 384,1 7 832,3 29 259,6 19 662,8 14 321,0 16 294,7
Koszt własny sprzedaży -30 327,5 -7 708,2 -7 592,2 -7 943,0 -7 084,1 -26 572,4 -17 269,2 -12 775,8 -15 315,0
Zysk na sprzedaży 2 783,5 617,6 976,6 441,1 748,2 2 687,2 2 393,6 1 545,2 979,7
Odpis z tytułu trwałej utraty wartości firmy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,6
Koszty sprzedaży -1 054,8 -282,7 -266,3 -262,9 -242,9 -1 000,3 -872,4 -726,4 -737,3
Koszty ogólnego zarządu -463,8 -147,2 -108,1 -102,7 -105,8 -432,3 -377,1 -332,6 -316,8
Pozostałe przychody operacyjne 47,6 24,3 9,7 7,7 5,9 41,7 57,0 74,3 29,8
Pozostałe koszty operacyjne -1 090,1 -130,0 -8,1 -944,6 -7,4 -337,9 -139,7 -140,7 -88,6
Efekt rozliczenia stopniowego przejęcia kontroli (AB LOTOS Geonafta) 57,7 57,7 0,0 0,0 0,0 126,4 0,0    
Utrata kontroli nad jednostką zależną 21,0 0,0 0,0 0,0 21,0 0,7 0,0 30,6  
Zysk/(Strata) operacyjny 301,1 139,7 603,8 -861,4 419,0 1 085,5 1 061,4 450,4 -145,8
Przychody finansowe 302,0 78,5 204,6 6,4 377,0 22,3 23,4 954,9 80,2
Koszty finansowe -241,9 -55,3 -59,4 -432,7 -59,0 -559,3 -381,5 -303,9 -464,6
Udziały w zyskach  jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 18,6 8,2 26,5
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 361,2 162,9 749,0 -1 287,7 737,0 551,4 721,9 1 109,6 -503,7
Podatek dochodowy 561,8 65,9 -122,9 758,7 -139,9 97,9 -40,5 -197,8 114,3
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej 923,0 228,8 626,1 -529,0 597,1 649,3 681,4 911,8 -389,4
 - przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 923,0 228,8 626,0 -528,8 597,0 649,0 679,2 900,8 -453,5
 - przypadający udziałom niekontrolującym 0,0 0,0 0,1 -0,2 0,1 0,3 2,2 11,0 64,1
                   
Inne całkowite dochody 357,2 90,0 248,0 -231,7 250,9 -371,7 -2,8    
 - różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych -39,1 -11,8 -8,7 13,5 -32,1 57,8 0,9    
 - rachunkowość zabezpieczeń przepływów pienięznych 472,2 115,0 314,9 -299,5 341,8 -516,9 -0,8    
 - podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów -75,9 -13,2 -58,2 54,3 -58,8 87,4 -2,9    

Akcyza i opłata paliwowa

Akcyza i opłata paliwowa 9 819,3 2 494,4 2 613,7 2 481,3 2 229,9 9 368,5 8 260,5 6 984,6 6 123,0

EBITDA

Amortyzacja 666,6 172,2 164,5 164,6 165,3 608,6 389,9 284,8 315,0
EBITDA 967,7 311,9 768,3 -696,8 584,3 1 694,1 1 451,3 735,2 169,2

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×